Katolický týdeník

Po dobu mimořádných vládních opatření, kdy není zcela možné kvůli zavřeným kostelům Katolický týdeník doručit věřícím, tak jako to bylo dříve běžné, rozhodla společnost Katolický týdeník, s.r.o. zpřístupnit noviny ke stažení zdarma na svých webových stánkách! Za tuto možnosti celé redakci Katolického týdeníku děkujeme a pevně věříme, že si Katolický týdeník díky této možnosti najde nové čtenáře!

ZRUŠENÍ AKCÍ

Milí farníci,

z důvodu karantény jsou zrušeny všechny akce farnosti. Tudíž PLÁNOVANÁ BRIGÁDA NA ÚKLID DĚKANSKÉHO KOSTELA (původně na sobotu 28. 3.) SE ODKLÁDÁ.

Děkujeme, že chcete pomoci, ale raději zůstávejte, prosíme, doma a chraňte sebe i své okolí. Pro úklid bude stanovený nový termín, až se zlepší situace. 

Děkujeme za pochopení, přejeme všem hodně zdraví a požehnání

Duchovní přijímání

Jak prožívat liturgii v čase bez liturgie? Jak duchovní přijímání vykonat? A jedná se o to samé, jako když přijímáme eucharistii při mši svaté?

Odpovědi na tyto otázky se dozvíte ve videu, které v pro současnou situaci vytvořil portál Liturgie.cz.

https://youtu.be/XeMmdDUw-uc

Dopis farníkům

Milí farníci,

chci Vás moc pozdravit a ujistit o skutečnosti, že i když prožíváme těžké postní období, pořád tvoříme putující, živé farní společenství.

V textu první postní neděle od evangelisty Matouše jsme četli, jak Duch vyvedl Ježíše na poušť. Poušť není zrovna místo, kde se člověk cítí bezpečně, a už vůbec ne šťastně. Právě naopak, člověk prožívá samotu, vyprahlost a chce opustit místo, kde není život.

Ježíš byl vyveden na poušť, aby nás naučil rozeznávat v našich životech vše podstatné, dobro a zlo, užitečné od neužitečného, překonávat strach a nejistotu. Text evangelia nezachycuje triumfalizmus nad pokušením, ale radost ze svobodného rozhodnutí vítězit nad zlem, což z nás činí lidi svobodné a šťastné.  Příklad našeho Mistra ať nás inspiruje a pomáhá.

Přiznávám, že strach mám i já, ale ne o sebe, ale o Vás. V kapli sloužím každý den mši svatou a snažím se myslet na každého z Vás. Přemýšlím, co asi děláte, někdo se třeba připravuje na zkoušky, nebo jak zvládají naši nemocní své utrpení, nebo samotu. Chci Vás ujistit, že jste v mém srdci, myšlenkách, a hlavně v modlitbách. Skutečnost, že se fyzicky nevnímáme, neznamená, že hasne naše láska k Pánu, nebo k farnímu společenství. Momentální prožívání naší „pouště“ nás nesmí zarmucovat, ale právě naopak, hledat ve svém nitru vše dobré, silné a krásné. Každé, třeba i malé, duchovní vítězství z nás činí lidí milující Boha a bližního. Ještě jednou Vás ujišťuji o modlitbě a přeji celému farnímu společenství milost Boží, ochranu Panny Marie, pevné zdraví a trpělivost.

                                                           Váš o. Benedikt

Zpovídání a úřední hodiny

Zpovědní služba ve farnosti:
Úterý - děkanský kostel od 9:00 do 12:00 P. Jaroslav Kolbaba
 
Pátek - děkanský kostel od 15:00 do 17:00 P. Benedikt R. Machalík
 
Dočasně úřední hodiny jen ve středu od 10:00 do 12:00, odpoledne od 15:00 do 17:00.

Přehled mší

Prohlášení k mimořádnému opatření vlády

Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020
Drazí věřící,
v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.

Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu
svými biskupy do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny.

Sledujte rovněž další informace ve svých diecézích, kde budou opatření konkretizována.

Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a především k modlitbě. 

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo Růžencem.


Žehnáme Vám i Vašim blízkým!
Jménem biskupů České biskupské konference
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

Královéhradecká diecéze – závazné rozhodnutí biskupa


Bratři a sestry v Kristu,
z důvodu rychlého vývoje bezpečnostní situace v souvislosti s vládním vyhlášením stavu nouze, které dnes odpoledne vstoupilo v platnost na celém území České republiky, jsem nucen rozhodnout následovně:
I. Závazná pravidla
1. Od dnešního odpoledne, čtvrtku 12. března t. r., se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a ostatních veřejných prostorách na území Královéhradecké diecéze. Výjimkou jsou bohoslužby
uvnitř stálých komunit (řeholní společenství), jež nemají povahu veřejných shromáždění.
2. Kněží budou sloužit Mše svaté soukromě, tedy bez účasti lidu a na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.
3. V případě udělování svátostí jednotlivcům, je povolena účast jen nejužšího rodinného kruhu, do vládou stanoveného maximálního počtu účastníků. Totéž pravidlo nechť je aplikováno i na pohřby.
4. Technicky zdatnější správci farností mohou zajistit přenosy jimi sloužených bohoslužeb prostřednictvím sociálních sítí či jinak, čímž přispějí k tomu, aby farní společenství bylo alespoň takto shromážděno kolem oltáře svého chrámu. Pokud tak neučiní, farníky vhodně informují o jiných on-line přenosech bohoslužeb, jejichž seznam je k nalezení například zde: https://www.mseonline.cz .
5. Duchovní správce, spolu s oprávněnými pomocníky zajistí pastorační péči o nemocné. Je třeba dbát mimořádných hygienických opatření a Nejsvětější Svátost podávat jen na ruku.
6. Správci farností mohou vhodným způsobem zpřístupnit chrámy k individuální modlitbě či adoracím jednotlivých věřících, dbaje na to, aby se v nich najednou neshromažďovalo více než 10 osob.
7. Kropenky u vstupu do kostelů budou viditelně zakryty, aby do nich nikdo nevkládal ruce.
II. Automatický dispenz
Všem věřícím na území Královéhradecké diecéze uděluji dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě s výše uvedeným doporučením sledovat přenos z bohoslužby na dálku, včetně duchovního přijímání, a v rámci možností zapojení se do řetězce modliteb. Za mimořádně přínosnou zde považuji
modlitbu Růžence s pokornou prosbou za obrácení, za odpuštění hříchů, a za posilu nemocných a těch, kdo o ně pečují.
Toto rozhodnutí nahrazuje všechna má dřívější rozhodnutí ze dne 10. března 2020, vztahující se na věřící i na duchovní.
Bratři a sestry v Kristu,
všem Vám ze srdce žehnám a svěřuji Vás pod mateřskou ochranu Panny Marie. Děkuji Vám za spolupráci a
trpělivost při přijetí uvedených omezení a prosím Vás o další duchovní spojení modlitbou.
V Kristu Váš
+ Jan Vokál
biskup královéhradecký
čtvrtek 12. března 2020, 16:00 hodin

Beseda ČKA: Příběhy Parabible

Česká křesťanská akademie Nové Město zve na besedu s Alexandrem Flekem, BA, MTh, na téma Příběhy Parabible. Jakožto její autor se vám pokusí přiblížit starodávnou Bibli aktuální formou. Jsme stále stejní lidé, jen žijeme v dnešní době. Ve čtvrtek 5. března v novoměstské Městské knihovně. Více plakát.

Co s dítětem v kostele?

Kdy vlastně začít chodit s dítětem do kostela?
Co mu v kostele dovolit?
Mají děti po kostele volně chodit?
Kde jsou hranice "dětského hluku" při bohoslužbě?
A co jídlo a hračky, máme je do kostela nosit?
A jak děti při bohoslužbě zapojit?
Jaká je neděle v naší rodině?

Na tyto a mnoho dalších otázek Vám 31.3. v 19 hod. odpoví Mgr. Hana Imlaufová z křesťanské pedagogicko-psychologické poradny v Praze

Zápis PRF 2.2.2020

Zápis PRF