Přehled mší

Prohlášení k mimořádnému opatření vlády

Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020
Drazí věřící,
v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.

Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu
svými biskupy do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny.

Sledujte rovněž další informace ve svých diecézích, kde budou opatření konkretizována.

Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a především k modlitbě. 

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo Růžencem.


Žehnáme Vám i Vašim blízkým!
Jménem biskupů České biskupské konference
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

Královéhradecká diecéze – závazné rozhodnutí biskupa


Bratři a sestry v Kristu,
z důvodu rychlého vývoje bezpečnostní situace v souvislosti s vládním vyhlášením stavu nouze, které dnes odpoledne vstoupilo v platnost na celém území České republiky, jsem nucen rozhodnout následovně:
I. Závazná pravidla
1. Od dnešního odpoledne, čtvrtku 12. března t. r., se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a ostatních veřejných prostorách na území Královéhradecké diecéze. Výjimkou jsou bohoslužby
uvnitř stálých komunit (řeholní společenství), jež nemají povahu veřejných shromáždění.
2. Kněží budou sloužit Mše svaté soukromě, tedy bez účasti lidu a na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.
3. V případě udělování svátostí jednotlivcům, je povolena účast jen nejužšího rodinného kruhu, do vládou stanoveného maximálního počtu účastníků. Totéž pravidlo nechť je aplikováno i na pohřby.
4. Technicky zdatnější správci farností mohou zajistit přenosy jimi sloužených bohoslužeb prostřednictvím sociálních sítí či jinak, čímž přispějí k tomu, aby farní společenství bylo alespoň takto shromážděno kolem oltáře svého chrámu. Pokud tak neučiní, farníky vhodně informují o jiných on-line přenosech bohoslužeb, jejichž seznam je k nalezení například zde: https://www.mseonline.cz .
5. Duchovní správce, spolu s oprávněnými pomocníky zajistí pastorační péči o nemocné. Je třeba dbát mimořádných hygienických opatření a Nejsvětější Svátost podávat jen na ruku.
6. Správci farností mohou vhodným způsobem zpřístupnit chrámy k individuální modlitbě či adoracím jednotlivých věřících, dbaje na to, aby se v nich najednou neshromažďovalo více než 10 osob.
7. Kropenky u vstupu do kostelů budou viditelně zakryty, aby do nich nikdo nevkládal ruce.
II. Automatický dispenz
Všem věřícím na území Královéhradecké diecéze uděluji dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě s výše uvedeným doporučením sledovat přenos z bohoslužby na dálku, včetně duchovního přijímání, a v rámci možností zapojení se do řetězce modliteb. Za mimořádně přínosnou zde považuji
modlitbu Růžence s pokornou prosbou za obrácení, za odpuštění hříchů, a za posilu nemocných a těch, kdo o ně pečují.
Toto rozhodnutí nahrazuje všechna má dřívější rozhodnutí ze dne 10. března 2020, vztahující se na věřící i na duchovní.
Bratři a sestry v Kristu,
všem Vám ze srdce žehnám a svěřuji Vás pod mateřskou ochranu Panny Marie. Děkuji Vám za spolupráci a
trpělivost při přijetí uvedených omezení a prosím Vás o další duchovní spojení modlitbou.
V Kristu Váš
+ Jan Vokál
biskup královéhradecký
čtvrtek 12. března 2020, 16:00 hodin

Beseda ČKA: Příběhy Parabible

Česká křesťanská akademie Nové Město zve na besedu s Alexandrem Flekem, BA, MTh, na téma Příběhy Parabible. Jakožto její autor se vám pokusí přiblížit starodávnou Bibli aktuální formou. Jsme stále stejní lidé, jen žijeme v dnešní době. Ve čtvrtek 5. března v novoměstské Městské knihovně. Více plakát.

Co s dítětem v kostele?

Kdy vlastně začít chodit s dítětem do kostela?
Co mu v kostele dovolit?
Mají děti po kostele volně chodit?
Kde jsou hranice "dětského hluku" při bohoslužbě?
A co jídlo a hračky, máme je do kostela nosit?
A jak děti při bohoslužbě zapojit?
Jaká je neděle v naší rodině?

Na tyto a mnoho dalších otázek Vám 31.3. v 19 hod. odpoví Mgr. Hana Imlaufová z křesťanské pedagogicko-psychologické poradny v Praze

Zápis PRF 2.2.2020

Zápis PRF

Výsledky Tříkrálové sbírky 2020

Děkujeme všem dětem, vedoucím skupinek i štědrým dárcům, kteří s námi podpořili dobrou věc.

Večer mladých 20.1.

Srdečně zveme na večer mladých s názvem "Boží plán s mým životem aneb Když život nejde podle mých představ"

Kdy: 20.1.2020

Kde: Nové Město nad Metují

Začátek: 18:00 mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice na Husově náměstí

Konec: kolem 22. hodiny

Akce je určena pro mladé ve věku přibližně 14 - 26 let. Budeme rádi, když se pochlubíte svým kuchařským umem a přinesete s sebou něco dobrého na zub. 

Těší se na Vás 

Kateřina Vydláková a Michal Matyska - vikariátní zástupci pro mládež
P. Jan Lukeš - vikariátní kaplan pro mládež
P. Benedikt Machalík - speciální host
 

Večer s Komenským

Místo 1. ekumenického setkání se v pátek 10. 1. od 18:00 uskuteční ve sborovém domě Církve bratrské Večer s Komenským. Úvodní slovo pronese doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D., poté proběhne vernisáž výstavy Příběhy lidskosti a nakonec divadelní představení Víti Marčíka Labyrint světa. Podrobnosti naleznete na plakátu.

Silvestrovské posezení u svařáku

Po děkovné bohoslužbě (31. 12. od 16:00) jste zváni k farnímu posezení u svařáku.

Žehnání vína

Na svátek sv. Jana požehnáme na mši sv. od 16h víno.