Zápis PRF - 9. září 2018

 1. Při realizací akcí na faře prosíme, aby byl informován o. Benedikt, aby se na faře nesešly dvě různé skupiny a nedocházelo k organizačním kolizím. Bude vytvořen přehled setkávání jednotlivých společenství.
 2. V této souvislosti prosíme zodpovědné za jednotlivá společenství, aby kontaktovali Hanu Ježdíkovou s informací
 3. Plánuje se setkávání zodpovědných za jednotlivá společenství či skupiny farníků aby bylo možné se domlouvat, kdo co potřebuje a podpořit vzájemnou spolupráci.
 4. Adventní duchovní obnova se bude konat druhý pátek a sobotu, tj 7. – 8. 12. a povede ji biskupský vikář pro pastoraci P. Jan Paseka.
 5. Příprava na biřmování – bude zahájena od října. Biřmovancům musí být 14 let více. Přihlásit se je možné do 15. 10. Bylo by dobré, aby se biřmovanci u pana faráře hlásili sami. Setkávání bude probíhat 1x za 14 dní – pravděpodobně pátky v podvečer.
 6. Rádi bychom, aby rostla úcta malých dětí k Eucharistii. Na základě doporučení otce biskupa mají děti, zejména na prvním stupni ZŠ, přijímat do úst. Prosíme také rodiče, aby k tomu děti vedli.
 7. Od 3. říjnové neděle se začne na faře setkávat modlitební společenství manželů. Bližší informace jsou na webu farnosti a na nástěnce.
 8. Rádi bychom Vás také informovali o společenství děvčat na prvním stupni ZŠ, které se schází každý pátek od 14:30 a o společenství ministrantů, kteří se schází každou středu od 17:00 hod. Více informací naleznete na webu farnosti.
 9. Příští setkání PRF je 25. 11. 2018 v 19:00. Své podněty můžete sdělit duchovním či některému z členů PRF: Taťána Blažková (602 431 810), Roman Čížek (739 919 707), Pavel Fanta (775 791 102), Luděk Hojný (732 209 637), Jan Ježdík (602 308 400), Hana Ježdíková (723 081 642), Marie Molnárová (739 522 830), Petr Neumann (606 746 077), Eva Pelikánová (602 504 452), Břetislav Vlček (776 335 637).

Zápis PRF - 15. dubna 2018

Jednání pastorační rady farnosti zahájil o. Benedikt modlitbou.

 1. Zaznělo upozornění, že zápisy z jednání pastorační rady jsou moc heslovité a lidé jim nerozumí. Bylo domluveno, že bude snaha stručně a srozumitelně uvádět body jednání. Zároveň budou zveřejněny telefonické kontakty na členy pastorační rady. Pokud bude někdo chtít doplnit/vysvětlit některé body, může se obrátit přímo na členy PRF.
 2. Děkujeme za realizaci přestěhování knihovny knihovníkům a manželům Havlovým a panu Retíkovi za digitalizaci.
 3. Děkujeme všem, kteří se podíleli na velikonoční liturgii. Děkujeme velmi za službu kostelníkům.
 4. Svátost pomazání nemocných – termín sobotního dopoledne bude upřesněn (předpokládá se závěr velikonoční doby).
 5. První svaté přijímání bude 3. 6. 2018 – příprava proběhne ve 4 setkáních – první schůzka: 29. 4. 2018 v 16:00 hod.
 6. Pouť v Želivě 16. 6. 2018
 • autobus bude přistavěný v 6:15, vyjíždět budeme v 6:30; odjezd zpět ze Želivi v 16:00
 • mše svatá v 10:00 hod.; oběd bude jednotný v ceně 139,- Kč
 • je nezbytné přinést zálohu 200,- Kč na osobu; platit bude možné v knihovně a v kanceláři v úředních hodinách (prosíme o přinesení přesné částky)
 • rodiny s dětmi se mohou domluvit s o. Benediktem na příspěvku ze strany farnosti
 • návštěva pivovaru, turistického centra
 1. Klubovna pro mládež – výběr nábytku bude konzultován s mládeží.
 2. Farní den 27. 5. 2018
 • koncert skupiny Augenblick
 • nebude mše sv. v 10:30 hod. v klášteře
 • odvoz pro potřebné bude zajištěn
 1. Byla schválena pomoc z Tříkrálové sbírky rodině z Nového Města nad Metují.
 2. Noc kostelů 25. 5. 2018 – sledujte letáčky, brzy bude zveřejněný program. Zejména doporučujeme přednášku na téma Víno v Bibli s odborným výkladem a ochutnávkou.
 3. V lekcionářích bude vložena záložka s označením 1. a 2. čtení, aby nedocházelo k nedorozuměním.
 4. Kurz lektorského čtení – domlouvá se zajímavá přednáška na téma lektorského čtení. Zároveň prosíme farníky o zapojení se do lektorské služby a o zapisování se na 1. a 2. čtení.
 1. Prázdninový režim v létě – v neděli budou v Novém Městě nad Metují 3 bohoslužby.
 2. Je v úmyslu obnovit večer chval - pátky od 19:00 hod. s vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní.
 3. V květnu budou slouženy májové mše svaté.
 4. Mše svaté v kapli sv. Jana Nepomouckého budou: 14., 15., 16. 5. v 18:00 hod.
 5. V děkanském kostele budou doplněny další kancionály. Na některých bohoslužbách je jich nedostatek.
 6. Plánujeme přespávání dětí na faře – začátek 24. 6. odpoledne, ráno bude zajištěn rozvoz do škol.
 7. Nedělní procházky/výlety s o. Benediktem – první se bude konat 22. 4. sraz v 15:00 u Sokolovny.
 8. Ve výhledu je založení dívčího společenství. Děkujeme.
 9. Z důvodu úvah zda pokračovat v hodinách náboženství na školách nebo na faře prosíme, aby rodiče nahlásili zájem o účast svých dětí na hodinách náboženství ve školním roce 2018/19 do 30. 6. 2018.
 10. Příští termín jednání PRF: 9. 9. 2018.

Přítomni: o. Benedikt, pí Molnárová, pí Blažková, p. Hojný, p. Ježdík, p. Čížek, p. Vlček

Omluveni: H. Ježdíková, T. Venclová

Zápis PRF - 14. ledna 2018

 1. Postní duchovní obnovu 9. - 10. 3. 2018 povede P. Jan Linhart.
 2. Zpovídání proběhne podobně jako v adventní době – bude upřesněno v ohláškách.
 3. Svatý týden – Vigilie 31. 3. 2018, začátek v 19:30.
 4. Velký Pátek – bohoslužba začne v 15:00.
 5. Křížová cesta na Výrov – kontrola a případná oprava křížů.
 6. Postní doba – nedělní křížové cesty budou vést tematicky jednotlivé skupiny:
  1. křížovou cestu povedou děti
  2. křížovou cestu povede mládež
  3. křížovou cestu povedou senioři
  4. křížovou cestu povedou mladší manželé
  5. křížovou cestu povedou starší manželé
 1. Domlouvání zajištění chvalozpěvu exultet.
 2. Bohoslužby v kapli J. Nepomuckého budou od 18:00 ve dnech 14., 15., 16. května.
 3. Noc kostelů 25. 5. – pokud se povede získat dotaci, bude na téma Víno v Bibli i s degustací, připravuje se kompletní program.
 4. Farní den se bude konat 27. 5. 2018.
 5. Biřmování je plánováno na červen 2019.
 6. Farní setkání na téma „Mluvme o rodině!“ „Buďme rodinou!“ probíhají každou 3. neděli v měsíci od ledna do června na faře od 15:30.
 7. Národní týden manželství 10. - 18. 2. – v rámci tohoto týdne proběhne farní setkání „Mluvme o rodině!“
 8. V případě zájmu bude pondělní výuka náboženství od 16:00 hod. pro zájemce od 14 let a středoškoláky.
 9. Byla otevřena otázka náboženství ve školách jen pro 1. - 2. třídu. Pro ty, kteří půjdou k 1. sv. přijímání, by bylo vhodné, kdyby se začalo vytvářet společenství dětí vrstevníků na faře.
 10. Plánujeme farní pouť spojenou s výletem v červnu do Želivi pro všechny věkové skupiny J.
 11. Lektorské čtení – pro rozpoznání, zda je připraven lekcionář pro první nebo pro druhé čtení bude vložena záložka s popisem.
 12. Příští zasedání PRF se bude konat 15. 4. 2018.

Zápis PRF - 17. září 2017

Přítomni: o. Benedikt, o. Jaroslav, J. Ježdík, L. Hojný, R. Čížek, M. Molnárová, T. Blažková, H. Ježdíková

 1. Pastorační rada farnosti schválila čerpání z prostředků Tříkrálové sbírky na opravu obydlí po vichřici pro občany obce Bohuslavice.

 2. Výuka náboženství – učit budou: o. Benedikt, o. Jaroslav, sestry ze Šonova

 3. Farní úřední hodiny – každá středa od 10:00 do 12:00, do 15:00 do 17:00.

Volné dny: o. Benedikt úterky, o. Jaroslav středy

 1. Udělování svátosti smíření – bude ukončeno 10 min. před bohoslužbou, aby se kněz mohl připravit na slavení mše svaté.

 2. Pravidelné duchovní obnovy farnosti: 2. víkend adventní doby a 3. víkend postní doby duchovní obnova.

 3. Noc kostelů – nabídka tématu „Víno v Bibli“, bude osloven přednášející.

 4. Ozvučení v ostatních kostelích – bude zjištěna cena přenosného reproduktoru s mikrofony.

 5. Akolyté – informace ke kurzu pro akolyty.

 6. Ministrantské schůzky budou ve středu a povede je Petr Lukeš – podrobnosti budou zveřejněny.

 7. Plánuje se setkání těch, kteří ve farnosti slouží (úklid, květinová výzdoba apod.)

 8. Každou 1. neděli v měsíci bude kázání pro děti, při dalších mších o deváté budou děti zvány na modlitbu Otče náš k oltáři.

 9. Dveře oratoře budou každou neděli na mši o deváté otevřeny pro rodiče s malými dětmi.

 10. Biřmování – realizace přípravy ke svátosti biřmování se plánuje od podzimu 2018.

 11. Probírala se spolupráce s nově vyrůstající mládeží.

 12. Společná svátost pomazání nemocných se v děkanském kostele uskuteční po Velikonocích.

 13. Prosba, aby byli duchovní informování o těch farnících, kteří již nemohou chodit do kostela, aby je mohli navštěvovat doma.

 14. Lektorská služba – vzadu v kostele budou připraveny seznamy pro zapsání se ke konkrétní mši svaté. Kdo se zapíše, zodpovídá v případě své nepřítomnosti za sehnání náhradníka. Souběžně budou vzadu k dispozici 2 lekcionáře, ze kterých se bude čtení číst.

 15. Řešily se problémy s webovými stránkami farnosti a kdo by se mohl ujmout jejich správy.

 16. Vstup na faru bude překódován, prosíme, aby se o. Benediktovi ozvali všichni, kdo vlastní čip.

 17. Důležitá data

- 4. 10. 2017 socha Panny Marie v katedrále v HK

- 7. 10. 2017 zasvěcení národa Panně Marii Fatimské v Koclířově – bude nabídnuta pouť autobusem

 1. Knihovna - návrh na doplnění encyklik a exhortací.

Příští jednání PRF 12. 11. 2017

Zápis PRF – 27. dubna 2017

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město nad Metují
konané dne 27. 4. 2017

Přítomni: o. Vladimír, p. Ježdík, pí Molnárová, pí Blažková, p. Hojný, p. Čížek, p. Vlček, sl. Ježdíková
Omluveni: p. Kolbaba
Host: p. Tymel

Setkání PRF zahájil otec Vladimír modlitbou. Dalšími body jednání bylo:

 1. Tříkrálová sbírka
  • byla zrealizována pomoc 2 rodinám (nákup invalidního vozíku a antidekubitální matrace)
  • projednávala se možnost využití prostředků pro vytvoření bezbariérového přístupu do děkanského kostela
 2. Setkání ministrantů – 27. 5. v Dobrušce – koordinuje Roman Čížek, tel.: 739 919 707
 3. Víkend pro děvčata 7–12 let – 26. 5.–28. 5. v Hoješíně – pojedou děvčata z naší farnosti, mohou se přidat další – T. Blažková, tel.: 602 431 810
 4. 13. 5. kněžské svěcení – srdečně zveme farníky do katedrály Ducha Svatého na mši svatou od 10:00 hod., v rámci které bude vysvěcen náš jáhen, pan Jaroslav Kolbaba na kněze. Ohledně dopravy je možné nabídnout volná místa v autě přes pana faráře.
 5. 15.–17. 5. mše svaté v kapli Jana Nepomuckého
 6. Primiční mše svatá Jaroslava Kolbaby se koná 20. 5. v Hrochově Týnci; primiční mše svatá se v Novém Městě nad Metují koná na farní den 11. 6.
 7. 3. 6. Vigilie – zatím se řeší, zda se budou obřady konat.
 8. 4. 6. první svaté přijímání v 9:00 hod.
 9. Noc kostelů 9. 6. – viz. program níže
  15:00–15:30 adorace
  15:30–16:00 modlitba růžence
  16:00–16:45 mše svatá
  17:00–18:30 okruh – navštívení kaplí, vyjíždí se od fary: Rezek, Spy, Nahořany, Lhota (6 míst v autě o. Vladimír, 4 místa pí Molnárová)
  17:00–18:30 program pro děti + projednávají se práva pro veřejné promítání filmu
  18:30–20:00 přednáška o Písmu svatém – doc. Jaroslav Brož Th.D., S.S.L., katolický kněz, biblista a vedoucí katedry biblických věd KTF UK
  20:00–20:30 zpěvy Taize – zpěvy ekumenické komunity z Taize ve Francii
  20:30–21:30 chorální zpěvy scholy od Nejsvětější Trojice a varhanní skladby (název potvrdí Jirka Tymel)
 10. Opět moc prosíme o pomoc s úklidem v děkanském kostele – trvá jen 1–1,5 hodiny
 11. Řeší se kostelničení v děkanském i v klášterním kostele – prosíme farníky o pomoc
 12. Každoroční žehnání bytů – bude řešeno po letních prázdninách
 13. Prosba společenství mladých o instalaci aspoň 2 zrcadel k umyvadlům u záchodů
 14. Prosby, které čtou děti – snažit se přeformulovat věty tak, aby byly snadno srozumitelné dětem

Zápis PRF - 5. března 2017

Přítomni: o. Vladimír, p. Kolbaba, p. Ježdík, pí Molnárová, pí Blažková, p. Hojný, p. Čížek,

Omluveni: zástupci mladých, p. Vlček

 1. Tříkrálová sbírka – projednávala se a byla schválena pomoc dalším 2 rodinám.
 2. Řeší se oprava nefunkčního vstupu na hlavním zesilovači. Před koncem záruční doby, požádáme o kontrolu celkového seřízení.
 3. Duchovní obnova farnosti 17. - 18. 3. – povede jáhen Karel Dvořák
 4. Formace akolytů 18. 3.
 5. 24 hodin pro Pána – 31. 3. – 1. 4.  prostor pro osobní modlitbu, kostel bude otevřen
 6. Prosba o domluvení 12 mužů na mytí nohou
 7. Příležitost ke svátosti smíření 9. 4. a 10. 4.
 8. Velký pátek – obřady od 15:00, křížová cesta od 20:00
 9. Bílá sobota – vigilie od 20:00
 10. Noc kostelů 9. 6. - návrh udělat při Noci kostelů 9. 6. výstavu biblí; čtení známého úryvku z Písma z různých biblí, zvážení osobnosti, která by přednášela a byla „odborníkem na bible“.
 11. 15. - 17. 5. mše svaté v kapli sv. Jana Nepomuckého
 12. Diecézní setkání  ministrantů – 27. 5. v Dobrušce – zájemci ve věku od 7 let se můžou přihlásit u p. Romana Čížka (tel.: 739 919 707)
 13. Víkend pro děvčata 7-12 let – 27. 5. v Hoješíně – pojedou děvčata z naší farnosti, další zájemkyně se mohou přihlásit u pí Blažkové (tel.: 602 431 810)
 14. Předběžný termín novoměstská primiční mše svatá Jaroslava Kolbaby je stanoven na 28. 5.
 15. Farní den 11. 6.
 16. Stále moc prosíme o pomoc s úklidem – trvá cca 2 hodiny
 17. Dále je nezbytná pomoc s otevíráním a zavíráním klášterního kostela (lze se střídat např. po měsíci, nebo sudé/liché týdny apod.).
 18. Řeší se možnost přihlášení se k odebírání novinek z webu farnosti.
 19. Bude vyhlášeno každoroční žehnání bytů – bude připraven seznam pro zájemce.
 20. Řeší se realizace „párty pro společenství 2017“ – možnost společného setkání všech společenství farnosti.
 21. Další setkání PRF: čtvrtek 27. 4. 2017

Zápis PRF - 23. října 2016

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město nad Metují

konané dne 23. 10. 2016 v knihovně novoměstského děkanství

Přítomni: o. Vladimír, p. Kolbaba, p. Ježdík, pí Molnárová, pí Blažková, p. Hojný, p. Čížek, p. Vlček

Omluveni: zástupci mladých, o. Mariusz

Setkání PRF zahájil otec Vladimír modlitbou. Dalšími body jednání bylo:

 1. S pomocí charity byly 11 potřebným rodinám ve farnosti poskytnuty potravinové a hygienické balíčky.
 2. Křížová cesta na Výrov – kontrolu stavu křížů provede M. Molnárová, popř. spadlé odveze B. Vlček.
 3. Byl aktualizován seznam modlitebních skupin ve farnosti - bude vyvěšen v děkanském kostele vzadu na nástěnce + prosíme o informaci, pokud tam nenaleznete své společenství, abyste informaci předali panu Břetislavu Vlčkovi.
 4. Setkávání  ministrantů – budou zahájena společná setkání s činností, která by kluky zaujala a postupně bude snaha jim pomoci začlenit se do ministrantské služby. Prosíme rodiče o podporu a pomoc. Setkávání a formaci bude mít na starost pan Jaroslav Kolbaba. Začne se společným bruslením 5. 11. a 6. 11. ve 14:00. Bruslící mohou přijít sami a s těmi, kteří se teprve učí bruslit, prosíme, aby přišli rodiče.
 5. Prosíme i nadále dobrovolníky o pomoc s úklidem – trvá jen 1-1,5 hodiny (cca 1x za měsíc)
 6. Prosíme dále o dobrovolníky, kteří by se střídali při otevírání a zavírání klášterního kostela. Děkujeme jednomu z farníků, který se nabídl pomoci občas v neděli, jen to nemůžeme nechat na jednom člověku, prosíme proto, aby se zejména na neděli ještě někdo našel.
 7. Farní snídaně – děti mají příležitost půjčit si a vrátit knihy a mohou toho využít i další farníci.
 8. Oratoř – nad schody problém s rizikem pádu narušené omítky na stropě v místě kde je znak – bude řešit o. Vladimír.
 9. Od 7. 11. první a třetí pondělí v 19:00 v měsíci biblická hodina.
 10. Seminář pro středoškoláky začne od listopadu – nabízí se úterý, upřesní se však podle možností středoškoláků.
 11. Adventní duchovní obnova – P. Vrbiak, 2. - 3. 12.; v pátek večer setkání mladých.
 12. 4. 12.  přijde do děkanského kostela Mikuláš.
 13. Budeme opět vyrábět misijní vánoční pohledy, prosíme o pomoc zejména děti – výroba bude probíhat při farní snídani.
 14. Prosíme jako PRF ekonomickou radu o informace o hospodaření farnosti + bylo domluveno, že informace o hospodaření farnosti dne 31. 12. budou v rámci ohlášek oznámeny časově tak, aby mše svatá skončila nejpozději v 17:00 (důvodem je ohňostroj pro děti).
 15. Probíhá programování webu farnosti s cílem aktivovat možnost přihlášení se k odebírání novinek z webu farnosti.
 16. Návrh na realizaci „párty pro společenství 2017“ – možnost společného setkání všech společenství farnosti
 17. Další setkání PRF 8. 1. 2017

 

Zápis PRF – 11. září 2016

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město nad Metují
konané dne 11. 9. 2016 v knihovně novoměstského děkanství

Přítomni: o. Vladimír, p. Ježdík, pí Molnárová, pí Blažková, p. Hojný, p. Čížek, sl. Hana Ježdíková, sl. Tereza Venclová

Setkání PRF zahájil otec Vladimír modlitbou. Dalšími body jednání bylo:

 1. Řešení aktivování možnosti přihlášení se k odebírání novinek z webu farnosti.
 2. Probírala se možnost školního výletu pro děti chodící na náboženství.
 3. Seminář pro středoškoláky začne od října.
 4. V říjnu bude úklid hřbitovního kostela, datum bude ještě vyhlášeno.
 5. Mše sv. 28. 9. na Dobeníně od 10:00 (odjezd vlaku z NM v 9:26; odjezd vlaku z Václavic ve 12:31) + mše svatá 2. 10. od 10:30.
 6. Umožnit napojení internetu do televizí + možnost vstupu USB – p. Ježdík.
 7. Projednání pastoračního plánu do konce roku 2016.
 8. Dobročinný bazar na farním dni pro akci ITIBO – zbylé věci se využijí opět příští rok a zvažuje se účel, kam poslat finanční pomoc.
 9. Projednávali jsme nevhodnost odcházení ze mše svaté po přijímání nebo bezprostředně po požehnání. Stejně tak je problém s pozdním příchodem na mši svatou.
 10. Prosíme také o dobrovolníky, kteří by se střídali při otevírání a zavírání klášterního kostela (střídat se lze např. po měsíci, nebo sudé/liché týdny apod.).
 11. Putovní ikona v roce milosrdenství – řešení úhrady ceny putovní ikony.
 12. Křížová cesta na Výrově – domlouvání zhotovení nového kříže a odvoz starého spadlého kříže.
 13. Tříkrálová sbírka – řešení pomoci 3 rodinám.
 14. Pomoc potravinové banky – zahájena spolupráce v této oblasti s charitou, vytypovány cílové rodiny, které budou kontaktovány. Pokud je nějaká další rodina/jednotlivec ve finanční tísni a potřeboval by takovou formu pomoci, prosíme, aby kontaktoval někoho z členů pastorační rady.
 15. Modlitební skupiny ve farnosti – zrevidovat/aktualizovat – p. Vlček.
 16. Prosíme i nadále dobrovolníky o pomoc s úklidem – trvá jen 1-1,5 hodiny (cca 1x za měsíc).
 17. Řešila se problematika parkování na náměstí.
 18. Farní snídaně – děti budou mít příležitost půjčit si a vrátit knihy a mohou toho využít i další farníci.
 19. Zástupce mladých na jednání PRF – sl. Hana Ježdíková a sl. Tereza Venclová – budou se střídat.
 20. Zavěšení televizí v klubovnách – velké poděkování mladých otci Vladimírovi za instalaci.
 21. 25. 9. přednáška po mši svaté v 10:00 hod. – vzpomínky na Krakov.
 22. Den písma 30. 9. – opět doporučujeme přijít s vlastní biblí. Tentokrát si ve společenství vybraný text přečte každý sám v tichosti, následně si vybere verš, který jej osobně zaujal.
 23. Od října biblické vzdělávání pro dospělé.
 24. Adventní duchovní obnova – P. Vrbiak, 2.–3. 12.; v pátek večer setkání mladých.
 25. Návrh programu Noci kostelů a pozvání hosta.
 26. Další setkání PRF 23. 10. 2016.

Zápis PRF - 1. května 2016

Setkání PRF zahájil otec Vladimír modlitbou. Dalšími body jednání bylo:

 1. Tříkrálová sbírka – schválena pomoc rodině v nouzi (spolupráce s ÚP v Novém Městě nad Metují)
 2. Kříž na Výrově – bude se na místo dávat na Velký pátek a po skončení velikonoční doby bude kříž umístěn na faře.
 3. Modlitební skupiny ve farnosti – zrevidovat/aktualizovat – p. Vlček – info při příští PRF; zjistí také, které skupiny jsou otevřené pro nově příchozí
 4. Putovní ikona v roce milosrdenství – ve farnosti jsou 3 modlitební skupiny – jednu lze ještě doplnit případnými zájemci.
 5. Povzbuzení pro pomoc s úklidem v děkanském kostele – trvá jen 1-1,5 hodiny
 6. Oslovit farníky s hledáním kostelníků pro klášterní kostel
 7. Parkování na náměstí bude od září zpoplatněno. Snažit se domluvit na variantě bez poplatků na neděli, zejména v čase bohoslužeb.
 8. Pro přehled obsazení bohoslužeb byla počítána účast na mších: v 7:30 a 9:00 je účast cca 130 farníků, večerní cca 80 farníků, v klášterním kostele je účast velmi různá – cca 60. Celkem chodí na bohoslužby cca 480 farníků (vč. Krčína).
 9. Řešil se problém odcházení ze mše svaté po přijímání nebo po požehnání bez počkání než odejde kněz.
 10. Májové mše svaté ve vesnických kaplích – mění se časy dle potřeb místních farníků.
 11. 12. 5. se bude konat přednáška P. Rybáře v CB na téma Moje problémy s vírou.
 12. Svatodušní vigilie 14. 5. – bude se teprve domlouvat možná realizace, která je složitá vzhledem k maturitám mladých.
 13. Mše svaté v kapli sv. Jana Nepomuckého 15. 5. v 18:00 + 16. 5. v 18:00 + 17. 5. v 18:00
 14. Diecézní setkání dětí 21. 5. 2016 – tam a zpět autobusem (7:30-16:30) - organizují Blažkovi, prosíme zájemce, aby dali vědět na číslo: 602 431 810.
 15. Farní pouť 22. 5. 2016 – domlouvaly se podrobnosti k programu.
 16. Dobročinný bazar na farním dni pro akci ITIBO – prodávaly by se vyrobené věci + přednáška s filmem Daleko za sluncem; zveřejnění plakátů A3 20,- á plakát (celkem je 20 míst na vylepení).
 17. Koupě nové větší sekačky na trávu – zatím ne, stará se nechá nabrousit (p. Hojný)
 18. Termín přijetí svátostí smíření 28. 5. 2016 a svátosti přijímání 29. 5. 2016.
 19. Noc kostelů 10. 6. – domlouvala se realizace programu.
 20. Přespávání dětí na faře návrh z neděle na pondělí 26. - 27. 6. 2016 s rozvozem dětí do škol.
 21. Oratoř – nad schody problém s rizikem pádu narušené omítky na stropě v místě kde je znak – bude řešit o. Vladimír.
 22. Otázka financování naší farnosti v budoucnosti.
 23. Žádost o výsledky hospodaření farnosti z roku 2015 od ekonomické rady farnosti.
 24. Finanční podpora 12 mladých – Krakov – o. Vladimír probere s účetní podporu 1000,- Kč na člověka.
 25. Probírala se forma děkování lidem, kteří ve farnosti financují různé provozní záležitosti – zmiňovat konkrétní činnost.
 26. Zástupce do PRF ze společenství mladých: Tereza Venclová, mohla by i Hanka Ježdíková – musí se řešit znovu na podzim podle školního rozvrhu
 27. Zavěšení televizí v klubovnách – nainstalovány držáky, řeší se zapojení + následně řešit i koupi zařízení, které by umožnilo pustit film z flash disku.
 28. Na webové stránky farnosti bude odkaz na papežskou exhortaci o lásce.
 29. Další setkání PRF 11. 9. 2016.

Přítomni: o. Vladimír, p. Ježdík, pí Molnárová, pí Blažková, p. Hojný, p. Čížek, p. Vlček

Zápis PRF – 13. března 2016

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město nad Metují
konané dne 13. 3. 2016 v knihovně novoměstského děkanství

Přítomni: o. Vladimír, o. Mariusz, p. Ježdík, pí Molnárová, pí Blažková, p. Hojný, p. Čížek

Setkání PRF zahájil otec Vladimír modlitbou. Dalšími body jednání bylo:

 1. Pastorační plán na rok 2016 – projednáván průběžně. Celorok bude prodiskutován na příštím jednání PRF.
 2. Svátost pokání – čtvrtek, pátek před Květnou nedělí + pondělí po Květné neděli – diskuze nad termíny. Bylo potvrzeno, že o svátost pokání u zpovědníka z jiné farnosti bývá v dané časy velký zájem.
 3. Zelený čtvrtek – prosíme muže, kteří jsou ochotni se nabídnout pro mytí nohou, aby se obrátili na p. Hojného.
 4. Velkopáteční obřady – v oratoři budou k dispozici obrázky pro děti, kdyby to pro některé bylo dlouhé.
 5. Křížová cesta na Výrov – domluveno, povede společenství mladých.
 6. Bílá sobota – začátek v 19:00 v děkanském kostele i v Bohuslavicích.
 7. Modlitební skupiny ve farnosti – předání informací odloženo na příští PRF.
 8. Putovní ikona v roce milosrdenství – jedna již putuje, na biskupství jsou objednané další dvě.
 9. Zavěšení televizí v klubovnách – nainstalovány držáky, řeší se.
 10. Velmi prosíme o pomoc s úklidem – trvá jen 1-1,5 hodiny cca 1x do měsíce a je praktické, když se může střídat více farníků. V současné chvíli je nedostatek pomáhajících!
 11. Oslovit farníky s hledáním kostelníků pro klášterní kostel.
 12. Pořad bohoslužeb – návrh o. Mariusze, aby v děkanském kostele (na stále stejném místě) byla mše sv. každý den ve stejný čas. Probíráno členy pastorační rady i z hlediska praktičnosti a potřeb farníků, zmíněny důvody, proč jsou důležité bohoslužby také v klášterním kostele.
 13. Snížení počtu bohoslužeb v neděli – návrh o. Mariusze na snížení bohoslužeb v NMnM v neděli na tři, aby se vytvořil prostor pro sloužení mše sv. ještě v nějakém jiném filiálním kostele nebo jako pomoc panu faráři, aby šetřil své síly a nebyl příliš unavený. Diskuze nad množstvím farníků navštěvujících jednotlivé mše svaté. Pro přehled obsazení bohoslužeb farníky bude počítána účast na mších svatých po dobu 2-3 měsíců. Začne se po Velikonocích.
 14. Problém s pozdním chozením na mši svatou.
 15. Májové mše svaté se budou i letos konat ve vesnických kaplích.
 16. Bohoslužba 8. 4. bude o hodinu posunuta – začátek v 17:00 z důvodu vikariátního setkání mladých.
 17. Diecézní ministrantské setkání v Želivě proběhne 15.-17. 4.
 18. Mše svaté v kapli sv. J. Nepomuckého se budou konat: 15. 5. v 18:00 + 16. 5. v 18:00 + 17. 5. v 18:00.
 19. Farní pouť 22. 5. 2016 – schválen dobročinný bazar pro zdravotní středisko ITIBO v Keni – prodávat se budou vyrobené věci + přednáška s filmem Daleko za sluncem.
 20. Termín přijetí svátostí pokání a smíření 28. 5. a svátosti Eucharistie 29. 5.
 21. Noc kostelů 10. 6. – zvláštní přípravné setkání proběhne 22. 4. v 19:00 + krátce bude probírána také pomoc s organizací při programu pro děti na farním dni.
 22. Žádost o výsledky hospodaření farnosti z roku 2015 od ekonomické rady farnosti.
 23. Návrh na vytvoření krátké aktivity (cca 10 min.) pro děti po mši sv. v 10:00, které běhají před kostelem – společné prožívání.
 24. Krakov – možnost přihlášení i pro rodiny s dětmi na víkend 29.-31. 7.
 25. Krakov – finanční podpora pro mládež. Z naší farnosti chce jet 10 mladých lidí. Z celonárodní sbírky je financován pobyt v diecézích, doprava a podpora účasti mladých z chudých zemí (+ sprchy, záchody, podium, zvukaři, obrazovky…). I přes to je zbývající cena stále vysoká (5800,-), a je zapotřebí pomoci ještě z financí farnosti.
 26. Informace o možností vytvoření skupin na webu farnosti – více bude ještě sděleno.
 27. Další setkání PRF 1. 5. 2016.