Zápis PRF - 26.8.2020

Přítomni: o. Benedikt Machalík, o. Filip Dušek, Petr Lukeš, Eva Pelikánová, Jan Hylský, Marie Fantová, Marie Molnárová, Jakub Fabián, Hana Ježdíková, Taťána Blažková, Marie Venclová
Omluveni: Luděk Hojný, Jan Rydlo

1. O. Benedikt – zahájení modlitbou; přivítání nového kaplana farnosti o. Filipa Duška; přijetí nově jmenovaných členů PR Taťány Blažkové a Hany Ježdíkové
2. Shrnutí událostí ve farnosti v uplynulém období: z důvodu mimořádných opatření bylo nutno většinu plánovaných pastoračních aktivit zrušit nebo přesunout;
- 1. sv. přijímání – připravují se 2 děti, uskuteční se 27. října; pokud situace dovolí, v příštím roce proběhne příprava v obvyklém termínu na jaře
- Farní výlet/pouť se letos konat nebude
- Postní duch. obnova se nekonala, o. Vojtěcha Brože pozveme v adventu
- Kladný ohlas farníků na on-line přenosy bohoslužeb
3. Od září se budou opět konat i nedělní bohoslužby od 18 hod; nutnost dodržovat aktuální hygienická nařízení – dezinfekce, roušky nad 100 lidí (platí hlavně pro nedělní mši v 9 hod.)
4. Uvažuje se o obnovení „biblických hodin“ – bude upřesněno
5. Obnova a aktualizace farních webových stránek – v jednání je schůzka všech zainteresovaných s administrátorem webu Janem Molnárem
6. Výuka náboženství – děti z novoměstských škol na faře, Provodov – Šonov ve škole (sestry)
7. Farní klubovna – bývají problémy s úklidem a udržováním zařízení klubovny; návrh stanovit minimální taxu za půjčování klubovny (příspěvek na údržbu, energie, vodu, úklidové prostředky…) – např. víkendové, prázdninové pobyty rodin nebo skupin odjinud…; zvažuje se pověření kontaktní osoby, která by zodpovídala za registraci, předávala a po skončení akcí opět přebírala klubovnu…
8. Od září bude opět „farní klub holčiček“ – pátek od 14.45 hod. (E. Pelikánová, K. Rydlová, M. Fantová)
9. Farní den letos nebude; zvažuje se podzimní setkání formou vycházky do přírody
10. Odložená přednáška pro rodiče – zvažuje se termín a forma (listopad? – bude ohlášeno)
11. Prohloubení duchovního života v rodinách – návrh nabízet manželům podněty k rozjímání, vzájemnému sdílení a setkávání nad Biblí; prozatím odloženo – vyžaduje náročnou přípravu
12. Hromadný odběr a nabídka tiskovin v kostele (KT, Světlo): časopisy často zbývají, návrh ukončit současný způsob hromadných objednávek a nabídnout farníkům (zvláště starším) pomoc s přihlášením doručování tiskovin přímo na adresu bydliště

13. Diskuze: vyjasnění vztahů mezi sdružením Silva Vitae (pořádání dětských táborů) a farností; podpora a doprovázení rodiny Rydlových – sjednocení ve společné modlitbě
14. Zakončení setkání společnou modlitbou a požehnáním o. Benedikta

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRF 2. 2. 2020

Přítomni: o. Benedikt, Marie Molnárová, Jan Hylský, Eva Pelikánová, Jakub Fabián, Luděk Hojný, Marie Fantová, Petr Lukeš, Marie Venclová
Omluven: Jan Rydlo

1. O. Benedikt – zahájení modlitbou; seznámení s pastoračním plánem pro rok 2020
2. Informace o nabídce přednášky pro rodiče (manželé Imlaufovi z Prahy), zvažování vhodného termínu
3. Farní pouť: návrh navštívit poutní místo Maria Hilf ve Zlatých Horách + návštěva některých zajímavých míst po trase; uskuteční se nejspíše některou sobotu v květnu
4. 1. svaté přijímání: 14. 6. 2020 v 9.00 hod. v děkanském kostele; mělo by mu předcházet 5 setkání s dětmi a 1 setkání s rodiči dětí
5. Poutní slavnost v děkanském kostele Nejsvětější Trojice + farní den: 7. 6. 2020, zvažuje se ještě odpolední program (nabídka p. Hojného na zajímavé tvoření ze dřeva, možno využít i při schůzkách ministrantů…); schůzka organizátorů (oslovit paní Ivanu Petrovou, která organizovala farní den v loňském roce)
6. O. Benedikt - informace o využití kláštera Milosrdných bratří – Biskupství královéhradecké schválilo převod budovy kláštera
7. P. Hojný – seznámení s možnostmi a předběžným rozpočtem přečalounění lavic v děkanském kostele
8. Postní duchovní obnova farnosti: 13. – 14. 3. 2020 – pozvání přijal P. Vojtěch Brož (současný spirituál BIGI HK); je škoda, že této důležité součásti farního života využívá většinou jen málo farníků (většinou jen starší lidé), z tohoto důvodu úvaha o zkrácení na 1 den; povzbuzení k větší účasti – i mladší farníci!
9. E. Pelikánová – informace o nabídce vytvoření nových farních webových stránek (aktualizace, zpřehlednění, lepší dostupnost informací)
10. Noc kostelů: 5. 6. 2020 – diskuze – koho má program oslovit, časové možnosti… (např. komentovaná prohlídka míst v kostele, kam se lidé běžně nepodívají, duchovní hudba, nabídnout i prožitek ztišení…)
11. Hudební doprovod při pátečních mších sv. – paní Hájková by byla ráda, kdyby se doprovázení ujal např. někdo mladší – nabídnout manželům Šmídovým (zpívání s dětmi)
12. Dny evropského kulturního dědictví – pan Hojný informoval, že bude zpřístupněna kaple sv. Jana Nepomuckého s komentovanou prohlídkou
13. Úvahy o dalších možnostech oživení farního společenství - návrh opět uskutečnit v jarním období „farní procházku“, příp. i „farní sportovní odpoledne“ – „FARNOST V POHYBU“ – možnost využít areálu kolem skautské klubovny, předběžný termín 24. 5. 2020 (J. Hylský a P. Lukeš)

14. Diskuze: „děti v kostele“: v poslední době mírné zklidnění; hledání dalších možností, jak s dětmi prožívat bohoslužby – týká se hlavně nedělní mše sv. v 9.00 hod. v děkanském kostele (zvažována možnost přesunout nedělní rodinnou bohoslužbu do klášterního kostela – využití uzavřeného prostoru sakristie, po převzetí budovy kláštera bude možný lepší přístup s kočárky…, nově: připravit dětem pracovní listy s „dětským evangeliem“ k vybarvení); zodpovědnost rodičů x vstřícnost ostatních účastníků; návrh zorganizovat po přednášce manželů Imlaufových ještě setkání rodičů malých dětí, kde by bylo možno vyjasnit různé
názory, společně hledat další možnosti…
15. Zakončení společnou modlitbou a požehnáním o. Benedikta

Zápis PRF - 10. února 2019

 1. Klášter – jednání a hledání záměru stále probíhá.
 2. 3. 2019 se koná setkání biřmovanců na Vesmíru.
 3. Postní duchovní obnovu povede o. Tomáš Enderle.
 4. Křížová cesta na Výrov 19. 4. 2019 začne tradičně ve 20:00 hod.
 5. Farní pěší výlet se bude konat 5. 5. nebo 12. 5. 2019.
 6. Biřmování – termín 19. 5. 2019, mše svatá bude v děkanském kostele v 10:00, mše svatá v klášteře je v tento den zrušena
 7. Noc kostelů 24. 5. 2019 – projednávání obsahu.
 8. První svaté přijímání – termín bude stanoven.
 9. Farní den 16. 6. 2019
 10. Informování o možnosti tematických výstav s evangelizačním přesahem.
 11. Přestavba kůlen na dvoře za farou památkáři nebyla dovolena.
 12. Minulý rok byla k dispozici „Tříkrálová svěcená voda“ – pokud se najde někdo, kdo si vše související vezme na starosti, může to být realizováno i do budoucnosti.
 13. Farní výlet bude v termínu 1. 6. nebo 22. 6. 2019 společně s o. Pachrem.
 14. Příští setkání PRF 5. 5. 2019 v 19:00

Zápis PRF - 25. listopadu 2018

1. Úklid fary – paní Fantová je o. Benediktem pověřena koordinací úklidu na faře, včetně dalších
provozních záležitostí. V klubovně a na farních stránkách naleznete přehled, kdo který týden
zodpovídá za úklid. Při konání mimořádných akcí je samozřejmostí, že organizátor akce po sobě
uklidí.
2. Dne 7. - 8. 12. 2018 povede duchovní obnovu o. Jan Paseka na téma Kána Galilejská. Bližší
informace jsou na letáčku a na webu farnosti.
3. Mikuláš přijde 9. 12. 2018 po mši svaté o deváté – dětem se bude věnovat u oltáře.
4. Dne 9. 12. bude o deváté primiční mše svatá Jana Lukeše. Novokněžské požehnání bude
udělováno v zadní části kostela (u zpovědnic nebo u piety). Prosíme, abyste jídlo k pohoštění na
společné setkání v klubovně po primiční mši svaté přinášeli už 8. 12. 2018 dopoledne.
5. Dne 20. 12. 2018 v 17:00 budou v děkanském kostele instalovány vánoční stromky, prosíme
muže o pomoc. Obracet se můžete na pana Libora Blažka.
6. Tradiční česká půlnoční 24. 12. 2018 s doprovodem skupiny Harmoni - od 15:00 zahrají koledy,
a v 15:30 doprovodí mši svatou v krčínském kostele.
7. Ekumenické setkání se koná 17. 1. 2019.
8. Na leden se domlouvá se Kurz pro lektory s panem Danielem Rumpíkem, ředitelem rádia
Blaník, který vede téma rétoriky v kurzu pro akolyty.
9. Příští setkání PRF 10. 2. 2019 v 19:00.

Zápis PRF - 9. září 2018

 1. Při realizací akcí na faře prosíme, aby byl informován o. Benedikt, aby se na faře nesešly dvě různé skupiny a nedocházelo k organizačním kolizím. Bude vytvořen přehled setkávání jednotlivých společenství.
 2. V této souvislosti prosíme zodpovědné za jednotlivá společenství, aby kontaktovali Hanu Ježdíkovou s informací
 3. Plánuje se setkávání zodpovědných za jednotlivá společenství či skupiny farníků aby bylo možné se domlouvat, kdo co potřebuje a podpořit vzájemnou spolupráci.
 4. Adventní duchovní obnova se bude konat druhý pátek a sobotu, tj 7. – 8. 12. a povede ji biskupský vikář pro pastoraci P. Jan Paseka.
 5. Příprava na biřmování – bude zahájena od října. Biřmovancům musí být 14 let více. Přihlásit se je možné do 15. 10. Bylo by dobré, aby se biřmovanci u pana faráře hlásili sami. Setkávání bude probíhat 1x za 14 dní – pravděpodobně pátky v podvečer.
 6. Rádi bychom, aby rostla úcta malých dětí k Eucharistii. Na základě doporučení otce biskupa mají děti, zejména na prvním stupni ZŠ, přijímat do úst. Prosíme také rodiče, aby k tomu děti vedli.
 7. Od 3. říjnové neděle se začne na faře setkávat modlitební společenství manželů. Bližší informace jsou na webu farnosti a na nástěnce.
 8. Rádi bychom Vás také informovali o společenství děvčat na prvním stupni ZŠ, které se schází každý pátek od 14:30 a o společenství ministrantů, kteří se schází každou středu od 17:00 hod. Více informací naleznete na webu farnosti.
 9. Příští setkání PRF je 25. 11. 2018 v 19:00. Své podněty můžete sdělit duchovním či některému z členů PRF: Taťána Blažková (602 431 810), Roman Čížek (739 919 707), Pavel Fanta (775 791 102), Luděk Hojný (732 209 637), Jan Ježdík (602 308 400), Hana Ježdíková (723 081 642), Marie Molnárová (739 522 830), Petr Neumann (606 746 077), Eva Pelikánová (602 504 452), Břetislav Vlček (776 335 637).

Zápis PRF - 15. dubna 2018

Jednání pastorační rady farnosti zahájil o. Benedikt modlitbou.

 1. Zaznělo upozornění, že zápisy z jednání pastorační rady jsou moc heslovité a lidé jim nerozumí. Bylo domluveno, že bude snaha stručně a srozumitelně uvádět body jednání. Zároveň budou zveřejněny telefonické kontakty na členy pastorační rady. Pokud bude někdo chtít doplnit/vysvětlit některé body, může se obrátit přímo na členy PRF.
 2. Děkujeme za realizaci přestěhování knihovny knihovníkům a manželům Havlovým a panu Retíkovi za digitalizaci.
 3. Děkujeme všem, kteří se podíleli na velikonoční liturgii. Děkujeme velmi za službu kostelníkům.
 4. Svátost pomazání nemocných – termín sobotního dopoledne bude upřesněn (předpokládá se závěr velikonoční doby).
 5. První svaté přijímání bude 3. 6. 2018 – příprava proběhne ve 4 setkáních – první schůzka: 29. 4. 2018 v 16:00 hod.
 6. Pouť v Želivě 16. 6. 2018
 • autobus bude přistavěný v 6:15, vyjíždět budeme v 6:30; odjezd zpět ze Želivi v 16:00
 • mše svatá v 10:00 hod.; oběd bude jednotný v ceně 139,- Kč
 • je nezbytné přinést zálohu 200,- Kč na osobu; platit bude možné v knihovně a v kanceláři v úředních hodinách (prosíme o přinesení přesné částky)
 • rodiny s dětmi se mohou domluvit s o. Benediktem na příspěvku ze strany farnosti
 • návštěva pivovaru, turistického centra
 1. Klubovna pro mládež – výběr nábytku bude konzultován s mládeží.
 2. Farní den 27. 5. 2018
 • koncert skupiny Augenblick
 • nebude mše sv. v 10:30 hod. v klášteře
 • odvoz pro potřebné bude zajištěn
 1. Byla schválena pomoc z Tříkrálové sbírky rodině z Nového Města nad Metují.
 2. Noc kostelů 25. 5. 2018 – sledujte letáčky, brzy bude zveřejněný program. Zejména doporučujeme přednášku na téma Víno v Bibli s odborným výkladem a ochutnávkou.
 3. V lekcionářích bude vložena záložka s označením 1. a 2. čtení, aby nedocházelo k nedorozuměním.
 4. Kurz lektorského čtení – domlouvá se zajímavá přednáška na téma lektorského čtení. Zároveň prosíme farníky o zapojení se do lektorské služby a o zapisování se na 1. a 2. čtení.
 1. Prázdninový režim v létě – v neděli budou v Novém Městě nad Metují 3 bohoslužby.
 2. Je v úmyslu obnovit večer chval - pátky od 19:00 hod. s vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní.
 3. V květnu budou slouženy májové mše svaté.
 4. Mše svaté v kapli sv. Jana Nepomouckého budou: 14., 15., 16. 5. v 18:00 hod.
 5. V děkanském kostele budou doplněny další kancionály. Na některých bohoslužbách je jich nedostatek.
 6. Plánujeme přespávání dětí na faře – začátek 24. 6. odpoledne, ráno bude zajištěn rozvoz do škol.
 7. Nedělní procházky/výlety s o. Benediktem – první se bude konat 22. 4. sraz v 15:00 u Sokolovny.
 8. Ve výhledu je založení dívčího společenství. Děkujeme.
 9. Z důvodu úvah zda pokračovat v hodinách náboženství na školách nebo na faře prosíme, aby rodiče nahlásili zájem o účast svých dětí na hodinách náboženství ve školním roce 2018/19 do 30. 6. 2018.
 10. Příští termín jednání PRF: 9. 9. 2018.

Přítomni: o. Benedikt, pí Molnárová, pí Blažková, p. Hojný, p. Ježdík, p. Čížek, p. Vlček

Omluveni: H. Ježdíková, T. Venclová

Zápis PRF - 14. ledna 2018

 1. Postní duchovní obnovu 9. - 10. 3. 2018 povede P. Jan Linhart.
 2. Zpovídání proběhne podobně jako v adventní době – bude upřesněno v ohláškách.
 3. Svatý týden – Vigilie 31. 3. 2018, začátek v 19:30.
 4. Velký Pátek – bohoslužba začne v 15:00.
 5. Křížová cesta na Výrov – kontrola a případná oprava křížů.
 6. Postní doba – nedělní křížové cesty budou vést tematicky jednotlivé skupiny:
  1. křížovou cestu povedou děti
  2. křížovou cestu povede mládež
  3. křížovou cestu povedou senioři
  4. křížovou cestu povedou mladší manželé
  5. křížovou cestu povedou starší manželé
 1. Domlouvání zajištění chvalozpěvu exultet.
 2. Bohoslužby v kapli J. Nepomuckého budou od 18:00 ve dnech 14., 15., 16. května.
 3. Noc kostelů 25. 5. – pokud se povede získat dotaci, bude na téma Víno v Bibli i s degustací, připravuje se kompletní program.
 4. Farní den se bude konat 27. 5. 2018.
 5. Biřmování je plánováno na červen 2019.
 6. Farní setkání na téma „Mluvme o rodině!“ „Buďme rodinou!“ probíhají každou 3. neděli v měsíci od ledna do června na faře od 15:30.
 7. Národní týden manželství 10. - 18. 2. – v rámci tohoto týdne proběhne farní setkání „Mluvme o rodině!“
 8. V případě zájmu bude pondělní výuka náboženství od 16:00 hod. pro zájemce od 14 let a středoškoláky.
 9. Byla otevřena otázka náboženství ve školách jen pro 1. - 2. třídu. Pro ty, kteří půjdou k 1. sv. přijímání, by bylo vhodné, kdyby se začalo vytvářet společenství dětí vrstevníků na faře.
 10. Plánujeme farní pouť spojenou s výletem v červnu do Želivi pro všechny věkové skupiny J.
 11. Lektorské čtení – pro rozpoznání, zda je připraven lekcionář pro první nebo pro druhé čtení bude vložena záložka s popisem.
 12. Příští zasedání PRF se bude konat 15. 4. 2018.

Zápis PRF - 17. září 2017

Přítomni: o. Benedikt, o. Jaroslav, J. Ježdík, L. Hojný, R. Čížek, M. Molnárová, T. Blažková, H. Ježdíková

 1. Pastorační rada farnosti schválila čerpání z prostředků Tříkrálové sbírky na opravu obydlí po vichřici pro občany obce Bohuslavice.

 2. Výuka náboženství – učit budou: o. Benedikt, o. Jaroslav, sestry ze Šonova

 3. Farní úřední hodiny – každá středa od 10:00 do 12:00, do 15:00 do 17:00.

Volné dny: o. Benedikt úterky, o. Jaroslav středy

 1. Udělování svátosti smíření – bude ukončeno 10 min. před bohoslužbou, aby se kněz mohl připravit na slavení mše svaté.

 2. Pravidelné duchovní obnovy farnosti: 2. víkend adventní doby a 3. víkend postní doby duchovní obnova.

 3. Noc kostelů – nabídka tématu „Víno v Bibli“, bude osloven přednášející.

 4. Ozvučení v ostatních kostelích – bude zjištěna cena přenosného reproduktoru s mikrofony.

 5. Akolyté – informace ke kurzu pro akolyty.

 6. Ministrantské schůzky budou ve středu a povede je Petr Lukeš – podrobnosti budou zveřejněny.

 7. Plánuje se setkání těch, kteří ve farnosti slouží (úklid, květinová výzdoba apod.)

 8. Každou 1. neděli v měsíci bude kázání pro děti, při dalších mších o deváté budou děti zvány na modlitbu Otče náš k oltáři.

 9. Dveře oratoře budou každou neděli na mši o deváté otevřeny pro rodiče s malými dětmi.

 10. Biřmování – realizace přípravy ke svátosti biřmování se plánuje od podzimu 2018.

 11. Probírala se spolupráce s nově vyrůstající mládeží.

 12. Společná svátost pomazání nemocných se v děkanském kostele uskuteční po Velikonocích.

 13. Prosba, aby byli duchovní informování o těch farnících, kteří již nemohou chodit do kostela, aby je mohli navštěvovat doma.

 14. Lektorská služba – vzadu v kostele budou připraveny seznamy pro zapsání se ke konkrétní mši svaté. Kdo se zapíše, zodpovídá v případě své nepřítomnosti za sehnání náhradníka. Souběžně budou vzadu k dispozici 2 lekcionáře, ze kterých se bude čtení číst.

 15. Řešily se problémy s webovými stránkami farnosti a kdo by se mohl ujmout jejich správy.

 16. Vstup na faru bude překódován, prosíme, aby se o. Benediktovi ozvali všichni, kdo vlastní čip.

 17. Důležitá data

- 4. 10. 2017 socha Panny Marie v katedrále v HK

- 7. 10. 2017 zasvěcení národa Panně Marii Fatimské v Koclířově – bude nabídnuta pouť autobusem

 1. Knihovna - návrh na doplnění encyklik a exhortací.

Příští jednání PRF 12. 11. 2017

Zápis PRF – 27. dubna 2017

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město nad Metují
konané dne 27. 4. 2017

Přítomni: o. Vladimír, p. Ježdík, pí Molnárová, pí Blažková, p. Hojný, p. Čížek, p. Vlček, sl. Ježdíková
Omluveni: p. Kolbaba
Host: p. Tymel

Setkání PRF zahájil otec Vladimír modlitbou. Dalšími body jednání bylo:

 1. Tříkrálová sbírka
  • byla zrealizována pomoc 2 rodinám (nákup invalidního vozíku a antidekubitální matrace)
  • projednávala se možnost využití prostředků pro vytvoření bezbariérového přístupu do děkanského kostela
 2. Setkání ministrantů – 27. 5. v Dobrušce – koordinuje Roman Čížek, tel.: 739 919 707
 3. Víkend pro děvčata 7–12 let – 26. 5.–28. 5. v Hoješíně – pojedou děvčata z naší farnosti, mohou se přidat další – T. Blažková, tel.: 602 431 810
 4. 13. 5. kněžské svěcení – srdečně zveme farníky do katedrály Ducha Svatého na mši svatou od 10:00 hod., v rámci které bude vysvěcen náš jáhen, pan Jaroslav Kolbaba na kněze. Ohledně dopravy je možné nabídnout volná místa v autě přes pana faráře.
 5. 15.–17. 5. mše svaté v kapli Jana Nepomuckého
 6. Primiční mše svatá Jaroslava Kolbaby se koná 20. 5. v Hrochově Týnci; primiční mše svatá se v Novém Městě nad Metují koná na farní den 11. 6.
 7. 3. 6. Vigilie – zatím se řeší, zda se budou obřady konat.
 8. 4. 6. první svaté přijímání v 9:00 hod.
 9. Noc kostelů 9. 6. – viz. program níže
  15:00–15:30 adorace
  15:30–16:00 modlitba růžence
  16:00–16:45 mše svatá
  17:00–18:30 okruh – navštívení kaplí, vyjíždí se od fary: Rezek, Spy, Nahořany, Lhota (6 míst v autě o. Vladimír, 4 místa pí Molnárová)
  17:00–18:30 program pro děti + projednávají se práva pro veřejné promítání filmu
  18:30–20:00 přednáška o Písmu svatém – doc. Jaroslav Brož Th.D., S.S.L., katolický kněz, biblista a vedoucí katedry biblických věd KTF UK
  20:00–20:30 zpěvy Taize – zpěvy ekumenické komunity z Taize ve Francii
  20:30–21:30 chorální zpěvy scholy od Nejsvětější Trojice a varhanní skladby (název potvrdí Jirka Tymel)
 10. Opět moc prosíme o pomoc s úklidem v děkanském kostele – trvá jen 1–1,5 hodiny
 11. Řeší se kostelničení v děkanském i v klášterním kostele – prosíme farníky o pomoc
 12. Každoroční žehnání bytů – bude řešeno po letních prázdninách
 13. Prosba společenství mladých o instalaci aspoň 2 zrcadel k umyvadlům u záchodů
 14. Prosby, které čtou děti – snažit se přeformulovat věty tak, aby byly snadno srozumitelné dětem

Zápis PRF - 5. března 2017

Přítomni: o. Vladimír, p. Kolbaba, p. Ježdík, pí Molnárová, pí Blažková, p. Hojný, p. Čížek,

Omluveni: zástupci mladých, p. Vlček

 1. Tříkrálová sbírka – projednávala se a byla schválena pomoc dalším 2 rodinám.
 2. Řeší se oprava nefunkčního vstupu na hlavním zesilovači. Před koncem záruční doby, požádáme o kontrolu celkového seřízení.
 3. Duchovní obnova farnosti 17. - 18. 3. – povede jáhen Karel Dvořák
 4. Formace akolytů 18. 3.
 5. 24 hodin pro Pána – 31. 3. – 1. 4.  prostor pro osobní modlitbu, kostel bude otevřen
 6. Prosba o domluvení 12 mužů na mytí nohou
 7. Příležitost ke svátosti smíření 9. 4. a 10. 4.
 8. Velký pátek – obřady od 15:00, křížová cesta od 20:00
 9. Bílá sobota – vigilie od 20:00
 10. Noc kostelů 9. 6. - návrh udělat při Noci kostelů 9. 6. výstavu biblí; čtení známého úryvku z Písma z různých biblí, zvážení osobnosti, která by přednášela a byla „odborníkem na bible“.
 11. 15. - 17. 5. mše svaté v kapli sv. Jana Nepomuckého
 12. Diecézní setkání  ministrantů – 27. 5. v Dobrušce – zájemci ve věku od 7 let se můžou přihlásit u p. Romana Čížka (tel.: 739 919 707)
 13. Víkend pro děvčata 7-12 let – 27. 5. v Hoješíně – pojedou děvčata z naší farnosti, další zájemkyně se mohou přihlásit u pí Blažkové (tel.: 602 431 810)
 14. Předběžný termín novoměstská primiční mše svatá Jaroslava Kolbaby je stanoven na 28. 5.
 15. Farní den 11. 6.
 16. Stále moc prosíme o pomoc s úklidem – trvá cca 2 hodiny
 17. Dále je nezbytná pomoc s otevíráním a zavíráním klášterního kostela (lze se střídat např. po měsíci, nebo sudé/liché týdny apod.).
 18. Řeší se možnost přihlášení se k odebírání novinek z webu farnosti.
 19. Bude vyhlášeno každoroční žehnání bytů – bude připraven seznam pro zájemce.
 20. Řeší se realizace „párty pro společenství 2017“ – možnost společného setkání všech společenství farnosti.
 21. Další setkání PRF: čtvrtek 27. 4. 2017

Římskokatolická farnost
– děkanství Nové Město nad Metují

 • kancelar@farnostnm.cz
 • +420 491 472 127
 • Husovo náměstí 1228
  549 01 Nové Město nad Metují
 • IČ: 46523995

Administrátor farnosti

Úřední hodiny

 • Pondělí 9:00–12:00
 • Úterý 9:00–12:00
 • Středa 10:00–12:00, 15:00–17:00
 • Čtvrtek 9:00–12:00
 • Pátek 9:00–12:00