Zápis PRF – souhrn, 1. května 2011

Setkání PRF zahájil P. Vladimír Janouch společnou modlitbou. Časově nejrozsáhlejším bodem programu byla diskuze nad zprávou o hospodaření farnosti za rok 2010, plánem příjmů a výdajů na rok 2011 a možnostmi farnosti na spolufinancování případného pastoračního asistenta (materiály budou zveřejněny). Rozprava bude pokračovat na příštím setkání PRF. 

Další diskuze se vedla o přesunu bohoslužeb (pondělí, středa) z kaple na faře do farního kostela. PRF došla k závěru, že v zimním období – tzn. od začátku adventní doby do konce postní doby – budou bohoslužby v kapli na faře; v ostatních měsících ve farním kostele. 

Dále byly pojmenovány zodpovědné osoby za některé aktivity ve farnosti: křížová cesta na Výrov (o její formě i zodpovědných osobách rozhodne příští PRF), Tříkrálová sbírka (Rada charity), knihovna (Jiří Retík), přespávání dětí na faře na konci školního roku (Veronika a Klára Novákovy). 

Na podzim vyprší současné PRF volební období a budou nutné připravit volby nové pastorační rady, a to dvoukolovým systémem. V neděli 11. září budou sděleny informace o systému voleb, smyslu a poslání PRF. První kolo voleb proběhne 18.-25. září a druhé kolo 2.-10. října. Výsledky voleb nové PRF by měly být známy v neděli 16. října. 

Zapsal: Pavel Jäger, sekretář PRF