Svátost smíření

Nabídka v naší farnosti

Možnost přijmout svátost smíření je v naší farnosti půl hodiny před každou mší svatou. V první pátky jsme přítomni v kostele hodinu přede mší sv. (farář i kaplan společně) a před Vánocemi a Velikonocemi je nabídka rozšířená ještě více. Aktuální pořad bohoslužeb naleznete zde.

Pokud není ve vašich možnostech přijmout svátost smíření přede mší svatou, obraťte se na nás kněze a domluvte si s námi čas, kdy vám budeme moci posloužit svátostí smíření nebo duchovním rozhovorem. Kontakty na kněze naleznete zde. Těšíme se na vás!

 

Praktické podněty ke svátosti smíření

Dopustit se hříchu znamená dělat zlo vědomě a úmyslně. Hřích je víc než pouhá chyba. Narušuje vztahy člověka k Bohu, k bližnímu i k sobě samému.

Všechny hříchy nejsou stejně těžké, existují myšlenky, slova, skutky a opomenutí, které tíží naše svědomí, ale jsou všední, protože člověk je slabý. Říká se jim také lehké hříchy, protože nejsou smrtelné.

Smrtelný hřích je označení pro takový stav srdce nebo pro takové jednání, které těžce porušuje vztahy k Bohu, k církvi a k lidem.

Aby mohl křesťan, který se takových hříchů dopustil, mít zase účast na stolu Páně, k tomu se vyžaduje odpuštění hříchů ve svátosti smíření.

Církev očekává, že se věřící vyzpovídají z těžkých hříchů alespoň jednou do roka (o Velikonocích). Rovněž vyžaduje, aby se křesťan, než přijme ostatní svátosti, nejprve oprostil ve svátosti smíření od těžkých hříchů. I když nemáme žádná těžká provinění, je dobré pravidelně v této svátosti předstupovat před tvář milosrdného Otce. Vyznáváním našich každodenních hříchů, i když jsou často stejné, jasněji poznáváme své slabiny. Ty jsou dostatečným důvodem, abychom častěji hledali lék, který nám Bůh nabízí.

Proč se zpovídat knězi? Kajícník, který při zpovědi otevře knězi své srdce, ví, že rovněž mluví s hříšníkem, jemuž bylo právě tak Kristem odpuštěno; mluví k němu jako k svému bratru, ale také jako k zástupci Ježíše Krista, přítele hříšníků. Při svěcení jsou k tomu církví zplnomocněni podle Ježíšových slov:

„Cokoli svážete na zemi, bude svázáno v nebi, a cokoli rozvážete na zemi, bude rozvázáno v nebi.“ (Mt 18,18)

Křesťané se většinou připravují na první svátost smíření před prvním svatým přijímáním jako děti. Ale i dospělí, pokud chtějí poprvé přistoupit ke svátosti smíření, měl by vykonat přípravu – po domluvě s knězem.

Jak se například zpovídat?

Pozdrav kněze; před svatou zpovědí udělej znamení kříže a řekni:

Naposledy jsem byl(a) u sv. smíření před… (řekni kdy – před týdnem, měsícem, delší dobou…).

Pokání, které mi bylo uloženo, jsem splnil(a). Vyznávám se před Pánem Bohem, že jsem se dopustil(a) těchto hříchů:

(Nyní vyznáváš své hříchy.)

Po vyznání hříchů řekni:

To jsou mé hříchy. Upřímně jich lituji a s pomocí Boží se chci polepšit.

Poslouchej, co ti kněz řekne a jaké ti uloží pokání. Na jeho otázky upřímně odpověz. Kdybys něčemu nerozuměl, sám se zeptej.

Na závěr ti kněz dává rozhřešení slovy:

Uděluji ti rozhřešení ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Když je uslyšíš, požehnej se znamením kříže a odpověz:

Amen.

Převzato s laskavým svolením P. Pavola Sandánuse z http://farnostnekor.cz/.