Kněžství

„Kněžství je svátost, skrze kterou pokračuje v církvi nadále až do konce časů poslání, které Kristus svěřil svým apoštolům; je to tedy svátost apoštolské služby. Člení se ve tři stupně: biskupství, kněžství a jáhenství.“ (KKC 1536)

Z mnoha učedníků si vybral Pán Ježíš některé, aby jim svěřil svou moc a poslal do světa hlásat Boží království, křtít, uzdravovat duše. Také dnes si mezi mladými muži občas vyhlédne některé a zavolá si je.

Podmínky:

Svěcení uděluje biskup. Zájemce by měl oslovit některého kněze, nejlépe faráře, který ho doporučí biskupovi. Formace bohoslovce probíhá v Teologickém konviktu v Olomouci jeden rok a v Arcibiskupském semináři v Praze pět let, studium na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlově.

Svátost kněžství je jediná, ale uskutečňuje se ve třech různých stupních: biskupové, kněží a jáhni. Třebaže jsou všechny stupně udělovány svátostným úkonem, vkládáním rukou (symbol předávání Ducha svatého) a konsekrační modlitbou, jsou jenom dva stupně, biskupství a kněžství, služebnou účastí na kněžství Kristově. Kněží a biskupové jsou viditelnými zástupci Krista na zemi. Na jáhny jsou vkládány ruce nikoli ke kněžství, ale ke službě.

Biskup

Biskup je nástupcem apoštolů a spravuje určité větší územní celky (farnosti). Biskupské svěcení uděluje „plnost svátosti kněžství“. Je jim totiž udělována milost Ducha svatého a vtisknuto posvátné znamení takovým způsobem, že biskupové zaujímají jedinečně a viditelně místo samotného Krista, učitele, pastýře a velekněze, a jednají „v jeho osobě“, když slouží k posvěcování lidí, k jejich vyučování a řízení.

Kněz

Kněží zastávají službu kázání a zvěstují všem boží slovo. Jednají v osobě Krista, když zpřítomňují a aplikují jedinou Kristovu oběť při mši svaté; kajícníkům udělují svátost smíření a nemocným svátost pomazání a přednášejí Bohu Otci potřeby a modlitby věřících.

Jáhen

Jáhnové slouží Božímu lidu ve společenství s biskupem a s jeho kněžími. Úkolem jáhna je slavnostně udělovat křest, uchovávat a podávat eucharistii, jménem církve asistovat při uzavírání manželství a žehnat mu, přinášet umírajícím svátostnou posilu na cestu do věčnosti, předčítat věřícím Písmo svaté, vyučovat a povzbuzovat lid, předsedat bohoslužbě a modlitbě věřících, udělovat svátostiny a řídit smuteční a pohřební obřady. Také se věnují úkolům charitativním a administrativním.

Převzato s laskavým svolením P. Pavola Sandánuse z http://farnostnekor.cz/.