Knihovna

Otevírací doba

Knihovníci

Další informace

Každý čtenář obdrží vlastní kartu, kam se zaznamenávají vypůjčené knihy.

Doba výpůjčky není časově omezená.

Historie a současnost

Přibližně v roce 1998 došlo na přání skupiny novoměstských farníků k vytvoření farní knihovny. První knihy byly dary ze soukromých knihoven farníků a P. Štěpánka a P. Koníčka.

Knihovna byla otevřena s příchodem P. Linharta, který její činnost velice podporoval nákupem nových, právě vycházejících knih. Do knihovny zapůjčil mnoho knih, které zde zanechal i po svém odchodu.

Knihovna byla umístěna ve společenské místnosti v prvním patře a tvořil ji jen kout této místnosti. Byla otevřena stále a přístupna každému bez jakékoliv kontroly. Tak bylo ale prakticky nemožné udržet v knihovně pořádek a evidenci knih.

Po odchodu pracovníků městského úřadu z fary se uvolnila místnost v prvním poschodí a po rekonstrukci byly knihy umístěny do těchto prostor.

Během doby byla zpracována evidence knih – kartotéka podle názvu knihy i podle jména spisovatele. Byla zavedena evidence čtenářů a evidence výpůjček. Každý čtenář dostal svoji výpůjční kartu. Výpůjční doba byla neomezená.

Půjčovalo se dvakrát týdně, v pátek a v neděli. Během let se v knihovně vystřídalo několik knihovnic. (Ze současných knihovnic je tam nejdéle paní Hojná.)

Byla snaha inzerovat nové knihy se stručným obsahem na vývěsce při vchodu do kostela.

Podle možnosti se pracovnice knihovny sešly jednou ročně, aby spolu pobesedovaly a vyměnily si informace o zajímavostech na knižním trhu. Několikrát také realizovaly besedy a soutěže pro děti.

Po odchodu P. Linharta a s nástupem P. Janoucha, který také daroval do knihovny množství knih, pokračovala knihovna ve své činnosti a to až do zahájení oprav a rekonstrukce fary.

Před zahájením rekonstrukce musela knihovna svou činnost ukončit, protože byly v celé faře zahájeny zednické práce a bylo nutné místnost současné knihovny uvolnit. Mimo to bylo také možné nebezpečí zranění farníků při pohybu na faře. Všechny knihy byly ze skříní a regálů knihovny umístěny buď do krabic, nebo zabaleny do menších balíků a uskladněny v prostorách knihovny. Takže i z tohoto důvodu nebylo možné knihy půjčovat.

V průběhu roku 2011, když byly práce v místnosti bývalé knihovny částečně ukončeny, byly knihy opět vybaleny a zařazeny do regálů knihovny.

V současné době je knihovna umístěna ve dvou místnostech a to v původní, větší místnosti, kde jsou umístěny knihovny obsahující beletrii. Předpokládá se, v této místnosti bude umístěn stůl a židle a mohla by tak sloužit jako čítárna.

Ve druhé, menší místnosti jsou regály, kde jsou umístěny knihy s náboženským obsahem, knihy zabývající se biblickými tématy, životopisy svatých, životopisy papežů, knihy zabývající se rodinou tématikou a výchovou a literaturou pro děti a mládež a různé časopisy.

V současnosti knihovna obsahuje asi 3900 titulů, z toho je asi polovina knih beletrie. Všechny knihy jsou ve výpůjční době volně přístupné, každý zájemce si může knihy vybrat a prohlédnout.

K dnešnímu dni je zaregistrováno asi 230 čtenářů, i když mnozí z nich již knihovnu nenavštěvují. Velký úbytek čtenářů byl způsoben dlouhodobým uzavřením knihovny, kdy si lidé odvykli knihovnu navštěvovat a také tím, že je na trhu již dostatek náboženské literatury. Z tohoto důvodu a také proto, že ubylo pracovníků knihovny, bylo nutné omezit výpůjční dobu pouze na neděli. Samozřejmě je možné, po telefonické domluvě, dohodnout zapůjčení knih kdykoliv.

Zpracoval p. Retík podle vzpomínek první knihovnice, p. Moravcové.