Zápis PRF – souhrn, 20. listopadu 2011

Setkání PRF zahájil P. Vladimír Janouch společnou modlitbou. Prvním bodem byla informace o výsledcích voleb a zvolení místopředsedy a sekretáře PRF. Většinou hlasu jako místopředseda byla zvolena pí. Marie Molnárová a sekretářem P. Kalemba Wieslaw. Dále hodnotilo se realizované akce farnosti (tábory, K-ples, Den Písma Sv., atd.). Děkujeme všem za přípravu. V průběhu hodnocení vynikla otázka pravidelného setkávání se nad četbou Písma Sv.. Bylo navrženo několik způsobů (Lectio Divina nebo jiná forma).

 

PRF byla seznámená s procesem kolaudace fary.

Dále byla hodnocena služba akolytů a lektorů v naší farnosti. Byla navržena příprava kurzu, pro všechny, kteří jsou ochotni podílet se na této službě při mši svaté. Obsahem kurzu bude jak liturgická, tak rétorická stránka.

Bude se slavit svátost biřmování, svátost křesťanské dospělosti. Datum a čas bude ještě upřesněn. Biřmováni budou všichni, kteří se cítí dospělí ve víře, starší 15- ti let. Přihlášení mezi čekateli svátosti začíná první neděli adventní.

Nejobsáhlejším bodem setkání byla otázka vzniku farní charity. Vznikla diskuse o způsobu fungování, zaměření a také nad zodpovědnou osobou. Rozhodnuto, že se setkání ohledně zřízení charity a podrobnostech jejího působení bude konat v lednu. Místo a čas bude upřesněn.

Dalším bodem jednání bylo určení terminů: mikulášské besedy (4.12.-10.00 hodin); děkovné mše svaté za starý rok (31.12.-16.00 hodin), ta bude obětována za všechny, kdo se podílejí na provozu farnosti (úklid kostela, fary, výzdoba kostela, a další). Dále Adventní duchovní obnovy (10.12.); Svátosti smíření před vánočními svátky (Čas a místo budou upřesněny s patřičným předstihem); farního dne (3.6.); prvního sv. přijímaní (Datum a čas bude ještě upřesněn); Byl navržen farní večer na Silvestra 31.12. při bohoslužbě a následném posezení na faře.

Rada byla seznámena s novou podobou farních stránek. Diskuse o tom bude pokračovat.

Příští setkání pastorační rady se bude konat druhou lednovou neděli 2012 (8. 1. 2012).

AMDG

Zapsal: P. Wiesław Kalemba sekretář PRF