Kaple sv. Rodiny

Nahořany

50°21’05.81″N, 16°04’55.37″E; poloha nedaleko cyklotras KČT č. 4059 a 4060 (cca 700 m)

Kaple je i dnes svým významem dějištěm oslav významných dnů obce.

Svým zasazením do terénu vymezuje lokalitu (spolu s Památníkem padlých), potenciálně nevýrazné návsi, na levém břehu malého úvalu obestavěného vesnickými, zpravidla hospodářskými, stavbami s dostatkem volného prostoru okolo ní. Postavena r. 1862 jako jednoduchá stavba s věžičkou a sakristií. Stavba zahájena r. 1860 za donátorství z odkazu farníka Václava Housera a za celkového přispění obyvatel obce.

Nyní je původní kaple s tektonicky členěnou fasádou s klasicizujícím detailem koncipovaná jako jednolodní kaple (kostelík) s půlkruhovým kněžištěm. Stupňovitý štít vygradovaný do čtyřboké věže s tektonicky členěnou vstupní štítovou fasádou. Geometricky abstrahovaný ornament volně inspirovaný historizujícími styly. Při poslední opravě omítek byly fasády zbaveny většiny architektonických detailů. Rekonstrukce r.1908 přinesla přístavbu v délce modulu jednoho okna a výstavbu věže. Vně v nikách fasády Čeřovského sochy sv. Václava a Neposkvrněné Panny Marie.

Na oltáři s tabernáklem sv. Josef s Ježíškem, po stranách nad ním obrazy Korunování Panny Marie Nejsvětější Trojicí od černčického rodáka ak.mal. J. L. Šichana z r. 1913 (asi jedno z jeho posledních děl v okolí) a sv. Rodina s malým Janem Křtitelem, původně z děkanského kostela v Novém Městě, darovaná novoměstským děkanem J. K. Rojkem. Traduje se, že obraz byl slavnostně donesen osmi mládenci za jeho doprovodu a jím osobně zavěšen. A to týmž děkanem Rojkem, který povzbuzoval místního mladého J. Rýdlu ke sběratelské činnosti starých památek i z období slezsko-platěnické kultury.

Zde též sochy Panny Marie a Ježíše Krista.

Nyní zde jsou ve věži dva zvony s osazeným elektrickým pohonem: Umíráček – sv. Vojtěch a „nový“ bezejmenný z márnice, jenž byl uchráněn před rekvizicí, odevzdáním jiného bezcenného popelářského zvonce, a sám pak zakopán na zahradě u Dvořáků. Dříve před rekvírováním zde byly i Maria–Josef (78 lb = cca 38 kg) a sv. Antonín.

K vybavení věže patří i hodiny od neznámého výrobce.

Nástroj – nyní harmonium; dříve sem byly pořízeny malé varhany od sv. Michala v Náchodě.

K. V. a D. Nývlt


Bilance škod: zrekvírované zvony, ztráta architektonických detailů fasády, etc.


K nahlédnutí zejména při májových bohoslužbách, pouti a posvícení.

Umístění budovy