Zápis PRF – 2. února 2014

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město nad Metují konané dne 2. 2. 2014 v knihovně novoměstského děkanství

Setkání PRF bylo zahájeno otcem Vladimírem modlitbou. Dalšími body jednání bylo:

 1. Tříkrálová sbírka – náměty k posílení počtu skupinek v Krčíně: oslovit věřící v kostele (vedoucí skupinek) v kombinaci ve spolupráci se ZŠ Krčín.
 2. Kaple sv. Jana Nepomuckého
  • informování o současné situace hledání spolupráce
  • mše sv. 14., 15., 16. 5. 2014
 3. Pevné stanovení termínu duchovních obnov: 2. adventní neděle a 3. postní neděle.
 4. Příštího zasedání PRF se bude účastnit člen ekonomické rady a seznámí členy PRF s konkrétními hospodářskými výsledky farnosti.
 5. Prosba, aby byla farnost při mších sv. na Silvestra seznamována s předběžnými hospodářskými výsledky.
 6. Svátost pomazání nemocných – termín bude ještě stanoven s ohledem na dostupnost mše sv. i pro špatně se pohybující farníky (kvůli případné nepřízni počasí).
 7. Duchovní příprava dětí k 1. sv. přijímání – bude probíhat každou neděli od 23. 2.
 8. Popeleční středa 5. 3.
 9. Měsíc knihy – březen, každou neděli bude představena konkrétní kniha, 2.3. krátké seznámení s knihovnou pro děti po mši – pozvat děti při ohláškách.
 10. Od začátku dubna + květen bude připraven program pro ministranty – P. Kalemba – pátky po mši sv.
 11. Soutěž v básnictví – témata: „Farnost, kněží“; 7. 5. ukončení a vyhlášení výsledků s oceněním a předčítáním na farní den.
 12. 23. 5. 2014 Noc kostelů
 13. 31. 5. 2014 farní pouť
 14. 1. 6. 2014 biřmování
 15. 8. 6. 2014 vigilie
 16. Pozvat měsíc před farním dnem e-mailem všechny kněží, kteří působili v naší farnosti.
 17. Venkovní nástěnka – P. Kalemba připravuje mapu farnosti s přehledem všech kostelů a kaplí vč. bohoslužeb, prosba o spolupráci při získání a překreslení mapových podkladů.
 18. Diecézní modlitba k 350 let – doporučeno doplnit do lavic a modlit se na závěr mše svaté.
 19. Další setkání PFR se uskuteční 16. 3. 2014.

Přítomni: P. Janouch, P. Kalemba, pí Molnárová, p. Ježdík, p. Hojný, pí Blažková

Nepřítomni: p. Klamta, p. Nývlt