Zápis PRF – 16. března 2014

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti Nové Město nad Metují konané dne 16. 3. 2014 v knihovně novoměstského děkanství

 

Přítomni: P. Janouch, P. Kalemba, pí Molnárová, p. Nývlt, p. Hojný, p. Klamta, pí Blažková

Host: p. Kaláb – člen ekonomické rady farnosti

Omluven: p. Ježdík

 

Setkání PRF zahájil otec Vladimír modlitbou. Dalšími body jednání bylo:

 1. Ing. Kaláb seznámil PRF s hospodářskými výsledky hospodaření farnosti
  1. v roce 2014 bude farnost již bez dluhů, budou splaceny všechny půjčky
  2. ozvučení kostela – priorita
  3. spojit se s vikariátním technikem, zjistit rozsah opravy střechy, odborný odhad nákladů, zjistit možnosti dotací
  4. koupě funkční kopírky – formát A3
  5. zvážit formu sledování pastoračních nákladů v účetnictví
 2. Kaple Jana Nepomuckého – ochota majitele dlouhodobě nemovitost pronajmout s tím, že nájemce uhradí všechny náklady a investice běžného provozu. Hledají se další možná řešení.
 3. Postní duchovní obnova 21.-22.3. – téma: „Co je člověk, že na něho myslíš?“ Žalm 8
 4. PMD – objednat 100 pohlednic – zapojení se do projektu Papežská misijní díla dětí formou prodeje velikonočních pohlednic, které budou vytvářet školní děti z naší farnosti. Děti se tak svou činností a prostřednictvím farníků zapojí do pomoci misiím, kam poputuje výtěžek z prodeje pohlednic. Pohlednice budou nabídnuty k prodeji dne 6. 4. 2014.
 5. Výrov – křížová cesta – organizuje P. Kalemba
 6. Svátost smíření – info bude součástí ohlášek
 7. Zelený čtvrtek – oslovení mužů pro mytí nohou, prosíme dobrovolníky, aby se nahlásili o. Vladimírovi
 8. Práce s ministranty duben + květen v pátek vždy po mši svaté (o. Wiesław)
 9. Májové bohoslužby v 19:15
 10. 14., 15., 16. 5. mše sv. v kapli Jana Nepomuckého
 11. Diecézní setkání dětí 17. 5. – sraz dětí na autobusovém nádraží, odjezd v 7:34, příjezd v 16:26; zodpovídají Blažkovi (podrobné info budou na webu).
 12. 1. sv. přijímání 24.-25. 5.
 13. Farní pouť – vše je již domluveno – 31. 5.
  1. program + časy – P. Kalemba předá ke zveřejnění na webu do konce tohoto týdne
  2. Neratov – Bartošovice chráněné dílny – otázka organizace návštěvy, Polsko – Igličná Gora mše sv.
  3. v kostele bude seznam míst v autobuse, kam bude možné se zapsat
 14. Svátost Biřmování bude dne 1. 6. udílet otec biskup Jan Vokál
 15. Svatodušní vigilie 7. 6. v Krčíně , díkuvzdání za biřmování – zváni jsou všichni, zejména biřmovaní z minulých let
 16. Eucharistická adorace za povolání v královéhradecké diecézi, pro náchodský vikariát je stanoven termín v období 1.-15. 6., navržen pátek od 14:00-18:00
 17. Mše sv. na Dobeníně 21. 6. v 18:00 za oběti války 1866 – proběhne větší ukázka průběhu bitvy, jezdectví, položení věnců; pozvat zástupce řádu Milosrdných bratří (o. Wiesław)
 18. 10. 9. svátek povýšení Sv. Kříže v zámecké kapli
 19. Umožnit mládeži účastnit se celosvětového setkání mládeže v Krakowě – odhadnout náklady – o. Vladimír projedná s ERF
 20. V rámci partnerství s městem Hilden bylo navrženo zkontaktovat se s tamní římskokatolickou církví. (o. Vladimír)
 21. Písemná pozvánka pro kněží, kteří působili v naší farnosti – pozvání na farní den – vytvoří pí Molnárová
 22. Noc kostelů – přihlášení zařídí o. Vladimír, prosíme farníky o pomoc s organizací
 23. Projednává se možnost projekce filmu Všetky moje děti v novoměstském kině (p. Nývlt)
 24. „Rozsvícení svíce“ – zapojení dětí v postní době – vytváření plamene přišpendlením barevných lístečků za modlitbu, dobrý skutek, účasti na mši mimo neděli a za modlitbu před jídlem (pí Rydlová).
 25. Vzniklo nové společenství maminek, které se schází každou středu v 9:00 na faře.
 26. pí Molnárová informovala o průběhu Měsíce knihy, byl velký zájem o nákup knih, které k prodeji zapůjčilo knihkupectví Horová – možná spolupráce při dalších příležitostech (velikonoce, vánoce).