Zápis PRF 6.10.2021

Přítomni: o. Benedikt Machalík, o. Filip Dušek, Taťána Blažková, Marie Molnárová, Luděk Hojný, Petr Lukeš, Marie Fantová, Marie Venclová

Host: Jan Souček

1.      O. Benedikt – přivítání členů PR a představení hosta, zahájení společnou modlitbou

2.      Pan Mgr. Souček podrobně informoval přítomné o dění v klášteře po převzetí od řádu Milosrdných bratří (farníci již dostali stručnou informaci v nedělních ohláškách).

– od května 2021 se pravidelně schází pracovní skupina, správy budovy se ujala společnost
„NOK, s r. o.“ (Novoměstský Klášter), cílem je v několika etapách do roku 2031 oživit celý klášter

– zpracovává se základní architektonická studie, současně probíhají jednání o projektech, které zaplní klášter

– nyní se upravují rajská zahrada a prostory, ve kterých bude společnost sídlit

– seznámení se zamýšlenými projekty:

– zodpovězení otázek členů PR a diskuze

– s případnými dotazy se mohou farníci obracet přímo na pana Součka (nejlépe mail: [email protected]; příp. tel. 603 471 603)

– členové PR se domluví, jakým způsobem budou předávány pravidelné informace od „NOK, s r. o.“, aby i farníci mohli být průběžně seznamováni s postupující obnovou kláštera

3.      Mše svaté v kapli na faře v zimním období – zatím není rozhodnuto, uvidíme, jaká bude situace a aktuální opatření týkající se Covid-19 (v kostele nutnost vytápění a tím rostou i náklady…)

4.      Nemocní ve farnosti – o. Benedikt i o. Filip pravidelně navštěvují nemocné v Oáze
i v domácnostech, je možno se na ně obracet

– v plánu je nabídnout hromadné udělení svátosti nemocných s příležitostí ke svátosti smíření (předběžně v sobotu 30. 11. 2021)

5.      Adventní duchovní obnova farnosti – pozván P. Jiří Zeman z pražské arcidiecéze,
termín 10. – 11. 12.

6.      Rok rodiny a sv. Josefa ve farnosti – na neděli 21. 11. v 16:00 h. je plánována přednáška paní Mgr. Hany Imlaufové z Prahy na téma: Jak předávat víru dětem – vedení dětí v duchovním životě (podle situace buď živě, nebo bude přenos)

7.      Nabídky přednášek ČKA – nejbližší termín ve čtvrtek 14. 10. 2021 v 18:00 h. v Městské knihovně – Jan Urban: Mnichov a odsun – zrazeni?; pozvánky na přednášky budou vyvěšeny na nástěnce v předsíni kostela

8.      Téma odpuštění a smíření ve farnosti – návrh uspořádat modlitební setkání, promýšlí se,
jakým způsobem; bude ohlášeno

9.      9. – 10. 10. 2021 zahájí papež František dvouletý celosvětový synodální proces; 17. 10. 2021
se připojí i naše diecéze (smyslem je hledání „jak kráčet po společné cestě“ – jak obnovit život s Kristem a přinášet svědectví o něm lidem ve světě, ve svém okolí…)

10.      Návrh na obnovení zaniklé tradice setkávání farníků po nedělní mši svaté na faře (nabídka posezení u kávy, čaje, možnost sdílení, sblížení, prožití společného času…)

11.      Využití společných prostor na faře (kluboven) přednostně pro pastorační aktivity!
(např. páteční společenství mládeže x zkoušky Polyfonního sdružení); každá probíhající aktivita (vedoucí skupiny) nese také určitou odpovědnost udržovat tyto prostory v pořádku a závazek podílet se na úklidu podle rozpisu; zvažuje se, jakým způsobem vést přehled a plánování aktivit a dodržování nastavených pravidel

12.      Diskuze o narůstající finanční náročnosti provozu fary i celé farnosti – hledání cesty, jak lépe farníky seznámit s touto problematikou a motivovat je k větší spoluzodpovědnosti, podílení se
na chodu farnosti (např. zapojení do úklidu, péče o travnaté plochy, finanční příspěvky…)

13.      Zakončení společnou modlitbou a požehnáním