Zápis PRF 29.3.2022

Přítomni: o. Benedikt Machalík, Marie Molnárová, Taťána Blažková, Luděk Hojný, Eva Pelikánová, Hana Ježdíková, Jakub Fabián, Marie Fantová, Marie Venclová

Omluveni: o. Filip Dušek, Petr Lukeš

1. V úvodu o. Benedikt krátce připomněl, co se v poslední době ve farnosti daří:

– probíhají aktivity pro děti – dobře fungují skupiny náboženství i společenství (holčičky, nápadité zapojení „Spolča 13+“ do pomoci Ukajincům ubytovaným v našem městě, o. Filip připravuje letní tábory) – poděkování všem, kteří tyto skupinky vedou!

– stále se hledá pomoc se zdobením květin u obětního stolu v děkanském kostele

2. Poutní slavnost + Farní den (neděle 12. 6. 2022):

– snad už letos bude možné prožít společně tak, jak bývalo zvykem – společná bohoslužba (hlavní celebrant Mons. J. Paseka); při bohoslužbě poděkování za dokončení opravy střechy děk. kostela; o. Benedikt by tento den rád poděkoval farnosti za přání k narozeninám a pozval všechny ke společnému posezení na farní zahradě; pohoštění (koordinátorka M. Fantová; možnost přispět domácími dobrotami na společný stůl…); domlouvá se hudební doprovod (Barabášovi?), program pro děti (oslovit vedoucí společenství mládeže), výstava fotografií ze života farnosti…

3. Synodní cesta:

– v naší farnosti se podařilo vytvořit jen 1 skupinku (lidé asi příliš neporozuměli smyslu této iniciativy, neměli dost informací)

– farní koordinátor J. Fabián krátce seznámil s průběhem setkávání: vnímá je jako velmi přínosná, oceňuje dobře vytvořenou metodiku, která významně napomohla komunikaci v této velmi různorodé skupině (podařilo se vytvořit prostředí otevřenosti a vzájemné důvěry; naslouchání a prostor k zamyšlení nad názorem druhého; ačkoliv se otvírala i citlivá témata, nedocházelo ke střetům a konfrontacím…); jak s těmito zkušenostmi pokračovat v cestě dialogu mezi farníky?

3. Noc kostelů (pátek 10. 6. 2022):

– po zkušenostech z minulého roku (otevření všech kostelů a kaplí novoměstské farnosti) navrženo zpřístupnit pouze 5 – 6 objektů (děkanský k., klášterní k. kaple sv. Jana Nep., hřbitovní k., kaple sv. Barbory na Rezku, příp. ještě k. Sv. Ducha v Krčíně); vytvořit mapku s vyznačením menšího okruhu; návrh nabídnout také dětem a rodičům z Ukrajiny možnost poznat církevní památky v našem městě (formou „procházky“ – pozvánka pro děti přímo ve školách – E. Pelikánová), pro dětské účastníky připravit jednoduchou „hru – puzzle“ formou sbírání částí a sestavení obrázku (M. Venclová); program na jednotlivých místech sestavit co nejdříve, aby mohl být včas prezentován (plakáty, Novoměstský zpravodaj, web. stránky, facebook… – H. Ježdíková)

4. Z diskuze členů PR vyplynul zájem porozumět hlouběji průběhu mše svaté, smyslu jednotlivých úkonů, gest… – o. Benedikt promyslí, jakým způsobem by bylo možné rozvíjení náboženského vzdělávání uskutečnit (promluvy, cyklus přednášek?…)

5. Informace z farní knihovny:

– knihovníci pracují na protřídění knižního fondu – snaha více se zaměřit na kvalitní duchovní literaturu, zařazení zajímavých novějších titulů (beletrii, encyklopedie, atlasy apod. si lidé většinou půjčují v dobře vybavené městské knihovně); snaha obohatit a více zpřístupnit dětskou knihovnu (např. nově bude otevřeno vždy každou 1. neděli v měsíci v průběhu „farního kafe“); celkově zpříjemnit prostředí knihovny…

– vyřazené knihy budou nabídnuty k prodeji v antikvariátech, zbylé knihy můžeme nabídnout farníkům („knižní stánek“ při Farním dnu – k rozebrání za dobrovolný příspěvek…); případný výtěžek bude věnován na nákup nových knih

6. Klubovny a společné prostory fary:

– je možno domluvit si využití těchto prostor k akcím – přednost mají vždy pastorační aktivity farnosti (výuka náboženství, farní společenství, přednášky a setkání pořádané farností…)

– postup při zamlouvání: ve farní kanceláři nebo telefonicky u pastor. asistentky M. Venclové (o konání soukromých akcí je vhodné též informovat o. Benedikta); po skončení každé akce je vždy potřeba zajistit úklid (viz pokyny vyvěšené v klubovně a kuchyňce); příspěvek na údržbu a energie – zatím není stanovena konkrétní částka, ale je slušností podílet se na výdajích spojených s užíváním těchto prostor (přispět je možno do krabičky v kuchyňce nebo ve farní kanceláři)!

– pro snadnější udržení pořádku zvažte možnost přezouvání v klubovnách (např. na náboženství si děti mohou nosit v batůžku bačkorky…) – často bývají znečištěné sedačky, bláto na koberci, kde si pak hrají malé děti…)

7. Křížová cesta na Výrov na Velký pátek 15. 4. 2022)

– připraví ji mládež (H. Ježdíková, kříž – V. Vencl)

8. Informace o ukrajinských uprchlících v našem městě

– H. Ježdíková

9. Zakončení požehnáním o. Benedikta